KVOTE for nordøstarktisk sei er fastsatt for 2023.

Kvote for nordøstarktisk sei er fastsatt

Kvoten for nordøstarktisk sei for 2023 er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til på 226 794 tonn i 2023.

Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Dette er en økning på 15 prosent fra årets kvote på 197 212 tonn.

Bestanden er godt over føre-var nivå. Rådet har vært stabilt de senere årene.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.