KYSTNOTBÅT: «Ingrid Majala» fikk endret lastekapasitet og ble derved godkjent som kystnotbåt.

Havfiskefartøy med lengde 62 meter ble kystnotbåt

I begynnelsen av februar søkte rederiet om å få skifte ut 36 meter langt kystnotfartøy med et 62 meter langt fartøy. Søknaden ble avslått, men klage førte frem. Direktoratet har nå fastslått klart og tydelig at lastekapasitet er avgjørende, ikke forholdsmessighet.

Nord Solund Fiskeriselskap AS ønsket å erverve havfiskefartøyet «Ingrid Majala 1 for å skifte ut fartøyet «Sjarmør». «Ingrid Majala», med største lengde 61,75 meter ble bygget av SIMEK AS i Flekkefjord i 1999. Ifølge søknad om erverv, hadde fartøyet etter ombygging av tankene, deriblant bygging av en åtte kubikk stålkasse fylt med betong midt i skipet for å oppnå godkjent stabilitet, en lastekapasitet på 497,5 kubikkmeter, like under grensen på 500 kubikkmeter for kystnotfartøy.

Ville representere vesentlig kapasitetsordning

Fiskeridirektoratet Vest avslo søknad om erverv med følgende begrunnelse: «Fiskeridirektoratet region Vest vurderer det som lite ønskelig å gi ervervstillatelse for et fartøy av Ingrid Majala 2 sin størrelse i kyst.

SJARMØR: Slik ser kystnotfartøyet ut på GA-tegning. Midt i skipet sees stålkassen fylt med åtte kubikk betong.

Fartøyet overstiger den størrelse som regnes som kystfiskefartøy. Fartøyet har fangstkapasitet og mobilitet tilsvarende fartøy i havfiskeflåten og innebærer en vesentlig kapasitetsøkning. Dette vil medføre at for eksempel NVG-kvote på 1900 tonn, som er oppført på Sjarmør i 2022, vil kunne fiskes på fire turer og ikke seks som tidligere.

Vårt syn er at hensynet til ressursgrunnlaget tilsier at søknaden må avslås. Her viser vi til deltakerloven § 1 bokstav a, som slår fast at et av de sentrale formålene med deltakerloven er «å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser», skrev region Vest i avslaget.

Store fartøy godkjent før

KYSTNOTBÅTEN SJARMØR: «Sjarmør» er ett av de største kystnotfartøyene.

Det foreligger tidligere saker hvor rederi har fått lov til å skifte ut et mindre kystfartøy med et havfiskefartøy hvor lastetankene har blitt tilpasset kravet til kystnotfartøy. Dette var en del av begrunnelsen i klagen som rederiet fikk hjelp av Stig Vang hos Atlantic Marine AS til å utforme. Ifølge Stig Wang var ikke bare Region Vest sin tolkning av regelverket feil, men avslaget var også usaklig forskjellsbehandling.

Wang viste blant annet til at fiskerimyndighetene i lang tid har praktisert innvilgelse av ervervstillatelse for kystfartøy med lasteromsvolum under 500 kubikkmeter, selv om fartøyenes lengde har vært langt over både 50 og 60 meter. Han viste blant annet til kystnotbåtene «Steinevik» på 63.5 meter, «Radek» på 53.55 meter, og «Vestland Arctic» med lengde på 65.95 meter.

Direktoratet med helt annen tolkning

Region Vest fant ingen grunn til å omgjøre avslaget og klage ble oversendt til Fiskeridirektoratet i Bergen. I sommer omgjorde Direktoratet vedtaket.

Samme instruks som Region Vest hadde brukt til å avslå søknad om erverv, ga direktoratet en annen tolkning: «Derimot fremgår det videre av instruksen at; «For øvrig skal søknader om tildeling av deltakeradganger etter deltakerforskriften og søknader om tildeling av spesielle tillatelser etter konsesjonsforskriften ikke avslås under henvisning til et slikt forholdsmessighetskrav. Dette innebærer blant annet at søknader om tildeling av deltakeradgang i fiskerier der hjemmelslengde ikke inngår i kvotefastsettelsen, søknader om tildeling av spesielle tillatelser, og søknader om tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde som er større enn fartøyets faktiske lengde, aldri skal avslås i medhold av et slik forholdsmessighetskrav.»

Etter dette legger Fiskeridirektoratet til grunn i den videre saksbehandlingen at søknader om ervervstillatelse ikke skal avslås ut fra en vurdering om forholdsmessighet av fartøystørrelse og omsøkte driftsgrunnlag, dersom fartøyet har et lasteromsvolum under 500 kubikkmeter og ikke skal avslås etter Nærings- og fiskeridepartementets instruks av 16. september 2019. Tilsvarende gjelder ved tildeling av deltakeradgang til erstatning for tilsvarende deltakeradgang som oppgis for annet fartøy, skriver direktoratet i vedtaket og konkluderer med at klagen tas til følge.

Enklere å skifte til større fartøy

Vedtaket til Direktoratet er en presisering som gjør det enklere for rederier som ønsker å skifte til et større kystfartøy. Det er ikke lengde som avgjør, så lenge lengde ikke er i strid med deltakeradganger, men at lastekapasitet ikke overstiger 500 kubikkmeter.