KRONIKK:

VIL UT: Årsmøtet i Fiskebåt Nord valgte å gå videre med organisasjonssaken under årsmøtet sitt for litt siden. – Ikke nødvendigvis noe tap, skriver forfatteren av denne kronikken.
VIL UT: Årsmøtet i Fiskebåt Nord valgte å gå videre med organisasjonssaken under årsmøtet sitt for litt siden. – Ikke nødvendigvis noe tap, skriver forfatteren av denne kronikken.

– Er ikke så sikker på at det vil være et tap for Norges Fiskarlag  om Fiskebåt går ut

– Det har vært landsmøte i Norges Fiskarlag, der blant annet representasjon til landsmøtet og landsstyret var oppe til behandling. Under avstemming av den saken ble det flertall for en lik tredeling, mot representantene fra Nord Fiskarlags stemmer, skriver kronikkforfatteren.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært landsmøte i Norges Fiskarlag, der blant annet representasjon til landsmøtet og landsstyret var oppe til behandling. Under avstemming av den saken ble det flertall for en lik tredeling, mot representantene fra Nord Fiskarlags stemmer. I forbindelse med en slik endring av representasjonstall måtte det vedtektsendringer til, og det ble ikke flertall for vedtektsendringer, så resultatet etter behandlingen av disse sakene på landsmøtet ble at saken kommer opp på neste landsmøte, om to år.

Slik jeg har lest det, i media, har Fiskebåt signalisert at de vurderer å melde seg ut om de ikke får det som de vil.

Per Roger Vikten

I ettertid har det vært skrevet artikler der artikkelforfattere har prøvd å analysere/se for seg hva som vil bli resultatet for Norges Fiskarlag etter dette landsmøtet. Noen skriver at Fiskebåt har signalisert at de vil melde seg ut av Norges Fiskarlag. Slik jeg har lest det, i media, har Fiskebåt signalisert at de vurderer å melde seg ut om de ikke får det som de vil i organisasjonssaken, som blant annet går ut på lik tredeling når det gjelder representasjon.

Uansett, så vil det ikke være slik at Fiskebåt er ute med en gang om de velger å forlate Norges Fiskarlag, det skjer ikke før etter at neste landsmøteperiode er inntrådt.

Jeg har også, i likhet med mange andre, spekulert på hva som vil skje med Norges Fiskarlag fremover, samt gjort meg opp mine egne meninger i forbindelse med organisasjonen jeg ble medlem av i 1977.

Når man ser på medlemstall i Nord Fiskarlag, og representasjonen vi har i landsmøtet forundrer det meg at Fiskebåt kjører så hardt på at det skal være lik representasjon for alle medlemslag.

Representasjonen er i dag fra Fiskebåt 17 representanter, og fra Nord Fiskarlag 29 representanter.

Per Roger Vikten

Fiskebåt har 189 «medlemsfartøy», ifølge deres egen nettside, og om man regner to eiere pr. fartøy vil det bli 378 medlemmer. Nord Fiskarlag har ca. 2500 medlemmer. Representasjonen er i dag fra Fiskebåt 17 representanter, og fra Nord Fiskarlag 29 representanter. Hver representant fra Fiskebåt vil da representere omtrent 22 medlemmer, mens tallet for Nord Fiskarlag er omtrent 86. Tallene for Sør-Norges Fiskarlag har jeg ikke.

Norges Fiskarlag har vært en politisk uavhengig og demokratisk organisasjon hele tiden, der alle har mulighet for å komme med innspill og argumenter, der «en mann, en stemme» gjelder. Det er da underlig at man stadig skal være nødt til å ta opp kampen for å fortsatt opprettholde en organisasjon tuftet på nettopp dette, til fordel for en organisasjon der man skal oppleve at her er det «en krone som gjelder». Er det en organisasjon vi skal være bekjent av å bygge opp en organisasjon der kapitalen skal være førende for organisasjonens uttalelser og svar på høringer fra myndighetene?

Jeg forstår egentlig Fiskebåts kamp for å få mer representasjon og derav gjennomslag for sine idèer og tanker i Norges Fiskarlag, da medlemmene deres sitter på store verdier i form av kvoter. Pr. i dag er disse kvotene verd milliardbeløp, men jeg vil bare minne på at om ikke Norges Fiskarlag, med flest medlemmer i kystflåten, for flere år siden hadde tatt grep overfor myndighetene ville ikke disse kvotene eksistert.

Noe om også «svirrer i lufta» er argumentasjon om at Fiskebåt tilfører Norges Fiskarlag så mye penger i form av kontingent. Til det er det bare å tilføye at når man ser prosentvis på det, tilfører Fiskebåt mindre til Norges Fiskarlag som organisasjon, enn det kystfiskerne gjør. Samtidig sitter jeg også og leker med tanken om at hvis så er tilfelle, at Fiskebåt synes de tilfører organisasjonen for mye penger i forhold til det de får tilbake, da må myndighetene se på fordelingen av kvoter mellom hav- og kystflåten, det vil jo være for galt at en «håndfull» personer sitter med for store andeler av norske fiskekvoter...

Norges Fiskarlags hovedoppgave er å være fag- og interesseorganisasjon for norske fiskere

Per Roger Vikten

Jeg vil også minne de som leser dette om følgende:» Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon for fiskere som helt eller delvis ernærer seg ved fiske og fangst sammensluttet i medlemslag og faglige landsomfattende gruppe -organisasjoner.

Laget har til formål å samle landets fiskere i en organisasjon for derigjennom å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Norges Fiskarlags hovedoppgave er å være fag- og interesseorganisasjon for norske fiskere, og næringsorganisasjon for fangstleddet i den norske fiskerinæringen.»

Jeg er ikke så sikker på at det vil være et tap for Norges Fiskarlag som organisasjon om Fiskebåt velger å gå ut

Per Roger Vikten

Legg særlig merke til avsnitt 2 i formålsparagrafen. Fiskebåt synes ikke å ha lest det avsnittet, eller de bryr seg ikke om det. Man kan jo spørre seg om hvorfor de rekrutterer medlemmer til en konkurrerende organisasjon, Norsk Sjømannsforbund, da de har tariffavtale med dem, og ikke forholder seg til tariffer utarbeidet av tariff-seksjonene i Norges Fiskarlag?

Potensialet for medlemmer vil jo være stort blant Fiskebåts mannskaper?

Jeg er ikke så sikker på at det vil være et tap for Norges Fiskarlag som organisasjon om Fiskebåt velger å gå ut, det vil nok være verre om Nord Fiskarlag mister store deler av medlemsmassen hvis vi som organisasjon velger å gå bort fra en demokratisk organisasjon, den en mann en stemme gjelder, og over til en interesseorganisasjon for kapitalinteresser. Da vil nok mange føle at deres stemme vil forsvinne, og da vil de heller velge å stå utenfor organisasjonen.

Jeg tror at neste landsmøte i Norges Fiskarlag vil være et «være eller ikke være» for Norges Fiskarlag slik vi fremstår overfor media og myndigheter i dag, vi kan i verste fall risikere å miste legitimeten overfor alle når kapitalen skal bestemme.