HØY SATS: Fiskarlaget anbefaler en høy sats for tilskudd til rekeflåten neste år.
HØY SATS: Fiskarlaget anbefaler en høy sats for tilskudd til rekeflåten neste år.

Fiskarlaget ønsker høy sats for rekeflåten

Norges Fiskarlag anbefaler en høy sats for tilskuddet til rekeflåten neste år.

Publisert Sist oppdatert

I et innspill til regjeringen hvordan tilskuddsordningen for rekeflåten bør legges opp, har Norges Fiskarlag foreslått en høyere tilskudd per liter norsk avgiftsbelagt drivstoff for kystrekeflåten.

Vanskelig situasjon

Regjeringen har foreslått å bevilge 21 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for kystrekeflåten i forslaget til statsbudsjett for 2023. Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen som de økte drivstoffprisene har ført til for denne fartøygruppen.

– Bevilgningen i statsbudsjettet er trolig likevel ikke stor nok til å motvirke de enorme kostnadsøkningene kystrekeflåten opplever, men vil trolig føre til at flere arbeidsplasser kan beholdes og at fiskefartøy og fiskemottakene i Sør-Norge kan opprettholde aktivitet i 2023, skriver Norges Fiskarlag i en sak på sin nettside.

Stimulere til at flere bunkrer i Norge

Norges Fiskarlag understreker i vårt brev til departementet til at de setter pris på at regjeringen vil avhjelpe den svært utfordrende perioden og krevende likviditetssituasjonen reketrålerne befinner seg i.

Fiskarlaget mener tilskuddsordningen bør avgrenses til de fartøyene som er mest berørt av de økte drivstoffprisene, men at ordningen innrettes slik at den stimulerer til at flere fartøy bunkrer drivstoff i Norge.

Likviditetsutfordringer

Fiskarlaget skriver i sitt brev at rekefartøyene har store likviditetsutfordringer og at aktiviteten i flåten er relativt stabil gjennom hele året. Ordningen må likevel utformes slik at den avhjelper flåtens umiddelbare likviditetsutfordringer.

En tidlig stopp for tildelinger i 2023 vil ha begrenset fordelende effekt mellom fartøyene. Fiskarlaget foreslår derfor en høy sats for tilskuddet.

Foreslår følgende kriterier

Fiskarlaget foreslår at følgende kriterier legges til grunn for å utløse tilskudd:

– Fiskarlaget anbefaler at fartøy tilhørende fartøygruppen «007 kystreketrålere» i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten i 2020 eller 2021 fortløpende kan søke om tilskudd på drivstoff bunkret i Norge i 2023, etter tilsvarende modell for refusjon av grunnavgift for mineralolje.

– Det må samtidig etableres individuell vurdering for fartøy som har rekefiske som sitt største driftsgrunnlag, men som i tidligere år ikke har tilhørt ovennevnte fartøygruppe.

– Med utgangspunkt i fartøygruppens drivstofforbruk i 2021 og forventet forbruk i 2023, tilrår Fiskarlaget at Garantikassen for fiskere kan tildele kr. 2,50,- pr. liter norsk avgiftsbelagt drivstoff for kystreketrålere som søker om slikt tilskudd.

Regjeringen foreslår at Garantikassen for fiskere skal administrere ordningen.