Fishing for Litter

AVFALL: SALT ønsker at flere fartøy blir med i ordningen Fishing for Litter i høst.

Ønsker seg flere fartøy

Fishing for Litter ønsker seg flere fartøy i sluttfasen av ordningen, som gjelder levering av oppfisket til noen havner langs kysten.

Publisert

Fishing for Litter har i år fått en bevilgning på 2,3 millioner til drift av ordningen, og søker nå flere fartøy med i sluttfasen av ordningen.

Fisket opp over 1000 tonn

Siden ordningen kom på banen i 2016 er det tatt imot over 1000 tonn oppfisket avfall og redskaper fra fiskefartøy og levert til flere havner langs norskekysten. Dette har vært gratis for fiskerne, og i dag er det 11 havner og over 100 fartøy som deltar i ordningen.

Selv om ordningen er foreslått utfaset, er det fortsatt mulig å delta. SALT drifter ordningen i samarbeid med en rekke mottak og avfallsaktører langs kysten, blant annet gjenvinningsselskapet Nofir i Bodø.

– Det vi kan si er at Fishing for Litter pågår som normalt i 2022, og at vi med støtten vi har fått fra MARFO Senter mot marin forsøpling, fortsetter med et veldig viktig arbeid også i høst. Det sier Hilde Rødås Johnsen fra SALT i en nyhetssak på Norges Fiskarlags nettside.

FLERE FARTØY: Hilde Rødås Johnsen i SALT vil ha flere fartøy med i ordningen med Fishing for Litter.

Positiv respons

Responsen fra fiskerne har vært overveldende positiv, og flertallet gir uttrykk for at de er svært godt/godt fornøyd med ordningen. Det viser en undersøkelse gjort av SALT.

Fiskerne som har deltatt i undersøkelsen sier at Fishing for Litter har gitt dem et insentiv til å ta på land og levere inn avfallet. Det har også endret deres holdninger, praksis og rutiner for avfallsbehandling, skriver Fiskarlaget.

Plass til flere fartøy

– Det er først og fremst at ordningen som den er i dag er gratis, og enkel. I tillegg legger flere vekt på at de får hjelp når de leverer til mottakene, og at de får verktøyene de trenger som sekker for oppsamling av avfall, oppfølging fra mottakene ved levering og informasjon fra prosjektledelsen.

Rødås Johnsen legger til at det fortsatt er plass til flere fartøy, som vil levere oppfisket avfall i år - og oppfordrer fartøy til å ta del i miljødugnaden.

– Vi ønsker selvfølgelig å få opp så mye oppfisket avfall som mulig før ordningen utgår. Vi håper fiskere og fartøy i de ulike mottakshavnene benytter denne unike muligheten til å bidra og bekjempe marint avfall, sier hun til Fiskarlaget.