Ett års omsetning for sjarken Magnus sto i fare for å bli inndratt. Etter to år, hvorav halvannet med klagebehandling måtte direktoratet omgjøre vedtaket. Foto Bjørn Hugo Bendiksen
Ett års omsetning for sjarken Magnus sto i fare for å bli inndratt. Etter to år, hvorav halvannet med klagebehandling måtte direktoratet omgjøre vedtaket. Foto Bjørn Hugo Bendiksen

Fikk krav om inndragning av en halv million kroner

Det kan lønne seg å stå opp mot byråkratiet. Det fikk en fisker i Reine i Lofoten erfare. Etter et par år kunne han dra et lettelsens sukk. Fiskeridirektoratet innrømmet feil og omgjorde et inndragningskrav på nesten en halv million kroner.

Publisert

Bjørn Hugo Bendiksen driver sjarken «Magnus» gjennom selskapet Austbåten AS. Med en årsomsetning på 309.000 til 489.000 i regnskapsårene 2017 til 2020, var sjokket stort da han fikk «administrativ fangstinndragning» på hele 486 795 kroner. Administrativ inndragning er et fint uttrykk for at fangstverdi ble beslaglagt som følge av ulovlig fiske.

En lang historie

For å forstå saken må vi spole tilbake til våren 2020. Rederiet Carl Fredrik Gylseth ENK i Reine eier fartøyene Litj Skjæret og Fjordfisk. Den 6. mars dette året havarerte fartøyet Litj Skjæret, og Gylseth søkte derfor den 8. mars 2020 om tillatelse til å benytte fartøyet Fjordfisk som leiefartøy for Litj Skjæret. Dette ble innvilget13. mars av Fiskeridirektoratet region Nordland for perioden 16. mars 2020 til 16. april 2020.

Fartøyet Fjordfisk var også påmeldt i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i perioden 2. april til 1. mai, med fartøyet Magnus, eid av Ausbåten AS. 

Meldingsskjemaet for samfiske ble sendt inn av daglig leder i Ausbåten AS som er Bjørn Hugo Bendiksen den 2. april 2020. I henhold til meldingsskjemaet var Fjordfisk det aktive fartøyet i fisket, mens Magnus var det passive fartøyet. Fartøyene drev samfiske i perioden 4. april til 11. april og leverte fangst på til sammen 19 362 kg. torsk, hyse og sei til en samlet verdi av kr. 486 795.

Saken startet våren 2020

Fartøyet Fjordfisk hadde med dette deltatt i samfiske med Magnus i løpet av den perioden fartøyet var gitt tillatelse til å være leiefartøy for fartøyet Litj Skjæret. Fartøyet Fjordfisk ble ikke kvoteavregnet for fangsten. Det var fartøyet Magnus som var registrert kvotefartøy, og som ble kvoteavregnet hele fangsten. Fangstverdien ble utbetalt til rederiet Ausbåten AS. I tillatelsen til å bruke fartøyet Fjordfisk som leiefartøy for fartøyet Litj Skjæret av 13. mars 2020 er det oppstilt følgende vilkår for leietiden:
- «innenfor leietiden kan eier av leiefartøyet ikke fiske og lande fangst på egne vegne med sitt fartøy».
 

Dette vilkåret, var ifølge Fiskeridirektoratet region Nordland et standardvilkår som stilles opp i alle tillatelser til bruk av leiefartøy.

Fiskeridirektoratet region Nordland konkluderte med at vilkåret i leiefartøytillatelsen forhindret fartøyet Fjordfisk fra å delta i samfiske sammen med fartøyet Magnus. Samfisket ble derfor ansett som ulovlig. De fattet derfor vedtak om administrativ inndragning etter havressursloven av verdien av den fangst som ble fisket og landet under samfisket.

Direktoratet region Nord mente denne båten brøt regelverket. Men inndragningen ble gjort overfor sjarken Magnus. Faksimile Marinetraffic.com
Direktoratet region Nord mente denne båten brøt regelverket. Men inndragningen ble gjort overfor sjarken Magnus. Faksimile Marinetraffic.com

Fikk hjelp av Fiskarlaget

Bjørn Hugo søkte hjelp hos Fiskarlaget. Deres advokat Ståle Idsø, skrev en klage på vedtaket hvor han hevdet at vedtaket om inndragning var ugyldig på grunnlag av at fartøyet Fjordfisk sitt samfiske med fartøyet Magnus, mens det var leiefartøy for fartøyet Litj Skjæret, ikke kunne anses som et ulovlig samfiske. Han påpekte også at inndragningen virket som straff, noe som krever en vurdering av skyld.

Oppga ikke hvilket vilkår i forskriften som var brutt

Advokat Idsø påpekte også at når det gjaldt den konkrete lovtolkningen, så inneholder ikke samfiskereglene i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N i 2020 noen skranke mot å delta i samfiske med et fartøy som har tillatelse til å fungere som leiefartøy i samme periode som samfisket pågår. Region Nordland hadde heller ikke har konkretisert hvilket vilkår i reguleringsforskriften som ikke var oppfylt.

Det ble også påpekt at vilkårene for bruk av leiefartøy ikke vil være kjent for andre enn de tillatelsen om bruk av leiefartøy retter seg mot, i dette tilfellet rederiet Karl Fredrik Gylseth ENK.  Et brudd på leiefartøyvilkårene kunne derfor ikke få den virkning at det rettes et inndragningsvedtak mot Ausbåten AS. Advokaten mente også at det i denne saken ikke forelå noe brudd på leiefartøyvilkårene, da Fjordfisk ikke fisket «på egne vegne», men i et samfiskelag hvor det var det andre fartøyet i laget som ble kvoteavregnet og fikk verdien av fangsten.

Hellesø mente også at Fjordfisk deltok i et lovlig samfiske med Magnus fordi Litj Skjæret sin fartøykvote for torsk, slik denne var på vedtakstidspunktet for leiefartøytillatelsen, var oppfisket før samfisket startet.

To tøffe år for Bjørn Hugo

For fisker Bjørn Hugo Bendiksen ble det en lang tid å vente. Først i april kom den endelige avgjørelsen fra Fiskeridirektoratet. To år tok det.

- Det har vært tøft. Jeg har vurdert å selge båten. Måtte jeg tilbakebetale nesten en halv million, eller mer enn jeg normalt fisker for i året, så ville det vært slutt på sjarkfisket for min del, sier Bjørn Hugo til Kystmagasinet, og legger til: - Det er uforståelig at en sak som dette skal ta så lag. Det er en belastning å vente i måned etter måned. Samtidig er jeg veldig glad for den uvurderlig gode hjelpen jeg har fått av Fiskarlaget og advokat Ståle Hellesø.

Svaret som kom fra direktoratet, var egentlig ingenting annen enn en klar bekreftelse på at Fiskeridirektoratet region Nord hadde feil på alle punkter. Direktoratet beklaget at saken hadde tatt så lang tid. Men etter det Bjørn Hugo hører, var dette ikke spesielt lang behandlingstid.