Dette bildet er av U-995 som nå står som museumsubåt på land i Kiel i Tyskland. U-864 var av typen IXD2. Ubåten ved Fedje var en videreutvikling av ubåttype VII som U-995 er eksempel på.
UBÅT TIL BESVÆR: Dette bildet er av U-995 som nå står som museumsubåt på land i Kiel i Tyskland. U-864 var av typen IXD2. Ubåten ved Fedje var en videreutvikling av ubåttype VII som U-995 er eksempel på. Det er allerede konstatert lekkasjer av kvikksølv fra ubåten.

– Haster med å fjerne U-864 fra Fedje

Norges Fiskarlag mener det haster med å fjerne den kvikksølvholdige lasten til ubåten ved Fedje. – Utlekking av kvikksølv fra krigsvraket understreker dette behovet, påpeker vi i vårt høringssvar til myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

I samarbeid med Sør-Norges Fiskarlag har Fiskarlaget gått inn i rapporten som myndighetene sendte på høring i høst. Det melder laget på sine egne nettsider.

Om høringen og rapporten

Et ekspertutvalg har vurdert videre håndtering av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje og de ga departementet en tilrådning om tiltak for håndtering av vraket U-864, kvikksølvlasten og kvikksølvforurenset havbunn rundt vraket.

Rapporten ble overlevert 21. september 2022 og Nærings- og fiskeridepartementet sendte rapporten på offentlig høring og ba om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og tilrådninger.

Norges Fiskarlag har i samarbeid med Sør-Norges Fiskarlag sett på rapporten og mener det haster å fjerne den kvikksølvholdige lasten, ikke minst siden det allerede er påvist utlekking av kvikksølv fra ubåten.

– Vi er tilfredse med at utvalget anbefaler å fjerne kvikksølvet fra vrakdelene og de nærliggende sedimenter. For å sikre sjømattryggheten i området best mulig mener vi imidlertid at vraket også bør heves og ikke tildekkes, slik rapporten foreslår. Vi håper arbeidet kommer i gang så raskt som mulig, slik at vi sikrer at vi også i fremtiden kan høste bærekraftig og ren mat fra havet utenfor Fedje.

Bakgrunn og momenter fra høringsbrevet

Samferdselsdepartementet oppnevnte i 2020 et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon som kan bidra til en best mulig løsning for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland.

Ekspertutvalget så blant annet på om det er ny teknologi som kan tas i bruk. Målet for utredningen var å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Utvalget fikk i oppdrag å gi departementet en tilrådning om tiltak for håndtering av vraket U-864, kvikksølvlasten og kvikksølvforurenset havbunn rundt vraket, og skulle vurdere:

  • om det finnes ny informasjon som vil innebære en endring av vurderingene av miljørisiko på lang sikt for alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last
  • om heving av last eller vrak og last kan gjennomføres med en lavere miljørisiko på kort sikt enn det Kystverket har vurdert tidligere
  • om Kystverkets anbefaling og rangering av miljøtiltak for håndtering av kvikksølvforurensingen dekkende for en sikker ivaretagelse av miljørisiko på kort og lang sikt

Prosess frem mot rapport

Som start på arbeidet arrangerte ekspertgruppen en innspillsrunde høsten 2021. I forkant av denne hadde Kystverket satt opp tre alternative miljøtiltak; tildekking, heving av last eller heving av last og vrak.

– Kystverket hadde konstatert at tildekking ga den laveste risiko for spredning av kvikksølvet. Under innspillsmøtet presiserte vi at vi var bekymret for at ved en tildekking kunne lasten likevel på sikt begynne å lekke ut, og at dette ville påvirke sjømattrygghet negativt.

Et utslipp vil ikke bare ramme Fedje og kommunene rundt, men store deler av kysten vil bli rammet, enten i form av spredning eller i form av svekket omdømme som følge av frykt for forurenset sjømat.

– Vi presiserte derfor, slik vi har gjort ved flere anledninger tidligere at det var sentralt at opprydningen kom i gang så fort som mulig for å sikre sjømattryggheten i området.