Kvoteråd for 2025

SVAK REKRUTTERING gir lavere kvoteråd for reker i Norskerenna og Skagerrak for kvoteåret 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Svak rekruttering - anbefaler å redusere rekefisket

ICES anbefaler å redusere rekekvoten i Norskerenna og Skagerrak med 11 prosent.

Nedgangen fra forrige råd skyldes svak rekruttering.

For dypvannsreke i Norskerenna og Skagerrak er forskernes råd å ikke fiske mer enn 4557 tonn i kvoteåret, som er perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025. 

Det er en reduksjon på 11 prosent fra forrige kvoteråd. Det skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Større gytebestand, men eldrebølge

– Vi har beregnet en historisk lav rekruttering i 2023. I tillegg er mengden 1-3 år gammel reke nedadgående. Men vi regner at gytebiomassen, altså hunnreker på to år og eldre, har økt totalt sett, sier havforsker Guldborg Søvik.

Med andre ord har vi nå en høyere gytebestand sammenlignet med i fjor, men likevel et noe lavere kvoteråd på grunn av færre ungreker på vei inn i gytebestanden.

Like over kritisk nivå

Rekrutteringen i 2023 er den laveste beregnede i hele tidsserien (serie av beregninger som gjøres på samme måte), tilbake til 2006.

Gytebestanden har vært under kritisk nivå i 2011–2023, men er nå så vidt over det kritiske nivået. Den er fremdeles under føre-var-nivå.

Om kvoterådet blir fulgt, forventer forskerne at bestanden vil holde seg på samme nivå.

I 2022 ble forskerne i ICES enige om å endre metodene for hvordan de beregner rekebestanden. De bruker nå en kombinasjon av tre ulike bestandsmodeller, som har gitt langt sikrere anslag.