BEDRE BETALT: Det kan være svært lønnsomt å selge pigghå på dansk auksjon.

Får fire - fem ganger bedre betalt i Danmark

Det blir med stor sannsynlighet åpnet opp for direkte fiske etter pigghå i 2023. For båter som kan selge pigghå på auksjoner i Danmark vanker det en voldsom prisgevinst.

Årsaken til at det neste år åpnes for direkte fiske, er at ICES har anbefalt en kvote på 17 000 tonn, etter at det i en årrekke har vært en kvote på null. I 1996 var det en totalkvote på 17 294 tonn, hvorav Norge sin andel var på 2748 tonn.

Kvote på cirka 3000 tonn

I en anbefaling til Fiskeridirektoratet skriver Havforskningsinstituttet:

– Siden da har antall land med registrert fangst sunket kraftig og tyngdepunktet i fangstene er forskjøvet nordover. Vi tar derfor som utgangspunkt at den norske andelen av totalkvoten for 2023 og 2024 kan bli på minst samme nivå, altså cirka 3000 tonn. Til sammenligning er gjennomsnittlig registrert bifangst i Norge de siste tre årene på 382 tonn. Selv om bifangsten trolig har vært noe underrapportert, så antas det at videreføring av dagens regulering vil føre til underutnyttelse av en kvote på 3000 tonn, skriver Havforskningsinstituttet.

Fire kroner kiloen i Norge

I salgslaget Fiskehav sitt distrikt er snittprisen for pigghå i år 4,09 kroner per kilo. Ved Vest-Norges Fiskesalslag oppgis årets snittpris til 4,30 kroner. Surofi oppgir ikke prisen på pigghå i statistikk tilgjengelig på deres nettside. Det er neppe noen grunn til at den skal være særlig forskjellig fra andre salgslag.

I Norge er det frem til 30 november levert 327,4 tonn pigghå. I dette inngår 38,3 tonn utsortert fra pelagiske fangster levert av britiske notbåter, og det inngår rett under to tonn pigghå norske fartøy losset i Danmark.

Norske båter har fått rundt 20 kroner

BIFANGST AV PIGGHÅ: Garnbåten "Storvig" har fått nesten 60 tonn bifangst av pigghå.

Mens norske fiskere får rett over fire kroner per kilo, får danske fiskere fire ganger så mye. Ifølge danske Fiskeristyrelsen har danske fartøyer levert 14 489 tonn pigghå til en verdi av 164 400 danske kroner. Omregnet til norske kroner er det cirka 230 000 norske kroner og nesten 16 norske kroner per kilo.

Norske båter har i år levertt 1857 kilo pigghå i Danmark. Denne pigghåen har blitt betalt 15,23 danske kroner per kilo. Det er i overkant av 20 norske kroner, - eller fire til fem fanger mer enn hva båtene ville fått ved levering i Norge.

Artikkelen fortsetter under tabellen

Kvoten tilfaller båter under 15 meter

Havforskningsinstituttet anbefaler at det åpnes for et begrenset direktefiske, og de har ingen innvending mot at begrensningen Fiskeridirektoratet har foreslått. Den innebærer at pigghåkvoten skal fiskes av fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap. Siden det er usikkert hvor mye den totale bifangsten vil utgjøre, så anbefaler havforskningsinstituttet å videreføre forbudet mot direktefiske for den øvrige flåten, med gjeldende avregningsprosent og avregningsperiode. Minst 400 tonn anbefales det at avsettes til uunngåelig bifangst.

Nesten 60 tonn bifangst av pigghå

Noen norske båter har fått relativt store kvantum pigghå, tross at det ikke har vært lov å drive direkte fiske på haiarten. På topp er Agderbåten «Storvig» som har levert hele 59 764 kilo pigghå. På andre plass er «Nesegutten» med 22 870 kilo. Begge hører hjemme i Lindesnes.

BLIR DIREKTEFISKE: Kvoten neste år vil bli atskillig mer verdifull om en stor del av pigghåen selges på dansk auksjon.

I tillegg har tre andre fartøy fått over ti tonn pigghå så langt i år. For en båt som «Storvig» er forskjellen på fangstverdi i Danmark og i Norge stor. Med den snittpris norske fartøy har oppnådd i Danmark i år, vil fartøyets fangst av pigghå gitt rundt en million kroner ekstra om den er solgt der.

Når et direkte fiske starter, vil båter som kan få fisken solgt på dansk auksjon sannsynligvis tjene godt på det. Sannsynligvis vil norsk pris stige noe når det er mulig for eksportører å sende større kvantum, men danskene har en større nærhet til markedet, og vil derfor kunne tilby en bedre pris.