SIER FRA: Leder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord (t.h.) sammen med generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag.

Redningsskøytene: Fiskarlaget er bekymret for beredskapen i nord

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har fått bekymringsmeldinger knyttet til den kystnære beredskapen i nord. Terskelen må være lav for å adressere forhold som kan ha betydning for liv og helse, skriver laget i et vedtak.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Norges Fiskarlag vises det til at:

«Et sentralt element i den kystnære beredskapen er Redningsselskapet, der de bemannede skøytene er den viktigste tjenesten for fiskerne, fra Andenes til Vardø gjelder dette syv fartøy.

– Beredskapen er svekket

Redningshelikoptertjenesten og Kystvaktens tilstedeværelse utgjør sammen med Redningsselskapet sikkerhet og beredskap fiskere i nord lener seg på og som den norske stat bidrar til å finansiere. Over noe tid har Fiskarlaget Nord mottatt meldinger om bekymring for at beredskapen kan fremstå svekket.

Det pekes spesielt på situasjon når de bemannede skøytene i RS av ulike årsaker er ute av tjeneste. Oppfatningen er at dette forekommer i for stor grad og at tendensen er tiltagende.

Utfordrende med skøyter ute av drift

Om det enkelte tilfellet skyldes feil med skøytene, utfordrende bemanningssituasjon eller økonomiske prioriteringer, har ikke arbeidsutvalget oversikt over, det fremstår heller ikke relevant å ta stilling til.

Som et illustrerende eksempel nevnes utspill i pressen datert 22. juni, der representant for Nordkyn Fiskarlag viser til at det ikke var operative skøyter mellom Hammerfest og Båtsfjord. Med 20 knops fart tar det omkring 7,5 timer å gå distansen på 153 nautiske mil. Med de avstandene som gjelder i nord vil beredskapen fort være vesentlig redusert når skøyter som bidrar til å binde kysten sammen er ute av drift. Situasjon oppfattes ikke å være enkeltstående.

Må velge hvordan de skal sikre

Arbeidsutvalget registrerer også at RS i utspill i pressen datert 13. mai, der man tar opp bekymring om økende drivstoffpriser, viser til følgende prioriteringsrekkefølge:

«– Vi håper det ikke blir nødvendig, men må vi velge hvor vi skal sikre beredskapen så blir det der det er flest folk. Dersom vi må ta redningsskøyter på land for å spare penger, så blir det nok et sted langs kysten nord for Trondheim.»

Dette er svært bekymringsfulle signaler, som aktualiserer en diskusjon om hva som må være minstekrav til beredskap i den nordnorske landsdelen. Arbeidsutvalget mener det er grunn til å kartlegge hvordan den totale beredskapen i nord fungerer.

Trenger også helikoptere

Det bemerkes at som en del av det totale bildet må også helikoptertjenesten i Kystvakten fungere best mulig.

Det må være et statlig ansvar å påse at den totale beredskapen til sjøs fungerer tilfredsstillende.

Forventninger til satsing og utvikling i kyst- og havområdene i nord tilsier at sikkerhet og beredskap følges opp planmessig og at det bør skje en styrking av tilbudet.Det bes om at Norges Fiskarlag viderefører sitt engasjement i saken.»

– Viktig signal

Generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag sier det er et viktig signal som formidles fra våre medlemmer i nord og at det vil være naturlig at hovedlaget tar saken videre i en oppfølgende prosess.

– Vi er som næring aktivt til stede i noen av de mest værharde og utsatte områdene langs kysten. Vår næring er også avhengig av at ressursene og beredskapen fungerer og er der når det er bruk for den. Våre observasjoner og erfaringer betyr mye og det er derfor svært viktig at det som nå ligger til grunn i denne henvendelsen også formidles – og følges opp, hvilket vi altså vi gjøre, sier han.