AVVIKLER: Mange markedsaktører velger nå batteriløsninger ombord. Enova avvikler derfor støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

Enova avvikler støtte til batteriløsninger

Enova har kunngjort at de avvikler støtteprogrammet Batteri i fartøy, som blant annet har bidratt til hybridløsninger i fiskebåter.

Enova har kunngjort at de avvikler støtteprogrammet Batteri i fartøy. Siden 2020 har de støttet ulike batteriprosjekter med 1700 millioner kroner.

– Hybride løsninger er tilgjengelig i alle fartøysegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler, heter det i en pressemelding fra Enova.

Avvikler støtteordning

Støtteprogrammet Batteri i fartøy avvikles med umiddelbar virkning. Enova skriver at de har frem til nå hatt som mål å bidra til at batterier blir tilgjengelig i markedet.

– Nå ser vi at denne markedsendringen har skjedd, og det er derfor riktig av oss å øke ambisjonsnivået og dermed utvikle nye virkemidler, sier Anders Quist Nyrnes, virkemiddelansvarlig for maritim transport i Enova.

Bidratt til markedsendring

Programmet Batteri i fartøy ble åpnet i 2020 som en del av Nullutslippsfondet. Totalt er 263 havbruksfartøy, 39 fiskefartøy og 12 offshore fartøy støttet med til sammen 1 700 millioner kroner.

– Vi er svært fornøyde med å ha bidratt til denne markedsendringen. Samtidig har ikke dette vært mulig uten den evnen og viljen vi ser hos aktørene i maritim sektor. Batterier ombord gir reduserte klimautslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart langs norskekysten, sier Nyrnes.

- Samtidig har vi fått utviklet en verdikjede som nå kan levere hybride løsninger til de fleste fartøytyper.

Høy søknadsinngang

Så langt i 2023 er det vedtatt støtte for 659 millioner kroner på programmet Batteri i fartøy. Med andre ord har det vært en høy søknadsinngang siden nyttår.

Det var særlig havbruksnæringen som benyttet seg av tilbudet, og omstillingen til batteriløsninger i havbruksflåten skjedde raskere enn forventet. Enova stengte programmet for søknader i begynnelsen av mars.

Fiskefartøy henger etter

– Fiskerinæringa er i gang med å ta i bruk batterier, men fortsatt utgjør de totalt 59 fartøyene støttet av Enova svært lite mot totalen på rundt 6 000 fiskefartøy i Norge, sier Nyrnes, og fortsetter:

– Vi har ikke sett den økningen som vi gjerne skulle ha sett innenfor fiskefartøy. Det er mye som tyder på at programmet ikke er egnet til å skape den markedsendringen vi ønsker og at det derfor er behov for nye virkemidler.

Nytt programtilbud

Enova planlegger nå et nytt programtilbud for videre elektrifisering av maritim transport, både på fartøy- og landsiden.

– Vi vil i løpet av 2023 lage et kunnskapsgrunnlag for et slikt program. Det vil ha et ambisjonsnivå som peker framover mot 2050. Vi håper å kunne åpne programmet første halvår 2024, sier Nyrnes.

Andre muligheter

Han understreker til slutt at både fiskeri- og havbruksfartøy fortsatt har mulighet til å søke støtte på programmet Elektrifisering av sjøtransport hvis man har et innovativt prosjekt. I tillegg kan de mest innovative prosjektene søke støtte på Enovas teknologiprogram Utslippsfri maritim transport.