TESTET I SOMMER: Denne fiskefellen ble testet i Vestre Jakobselv i 2022, og skal brukes for å sortere ut pukkellaks i 2023. Nå har en ekspertgruppe foreslått en ny måte å konstruere fiskefeller som kan brukes i de største elvene.

Direktoratet skal stoppe pukkellaksen ved å sperre elvene til sommeren

Pukkellaks kan stoppes med fiskesperrer, selv i store elver som Tanaelva i Finnmark, viser en ny rapport. Innkjøp av sperrene til sommerens ventede pukkellakseinvasjon er alt i gang.

Publisert Sist oppdatert

‒ Det har vært usikkerhet om det er mulig å hindre den uønskede pukkellaksen i å ta seg opp de største lakseelvene, slik som Tanaelva, Altaelva og Neiden i Finnmark. Vi er glade for at dette rent teknisk ser ut til å la seg gjøre, selv om en rekke forhold, deriblant kostnader, må utredes nærmere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro til direktoratets egne nettsider.

En ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet mener at det er teknisk mulig å etablere effektive fiskesperrer i nedre deler av alle tre elvene, slik at man kan sortere ut pukkellaks. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra ekspertgruppa, som fikk i oppdrag å utrede tiltak for å hindre oppvandring av pukkellaks i store lakseelver som Tanaelva, Neidenelva og Altaelva i Finnmark.

Mulige tiltak i de tre elvene

I Tanaelva vurderer ekspertgruppa at det er teknisk mulig å etablere felleløsninger på flere alternative steder. Ekspertgruppa vurderer at det er enklere å etablere en sperre ved Seidaholmen enn ved Norskholmen. De mener at en sperreløsning ved Tana bru også er mulig, men dette alternativet er ikke utredet så langt.

I Altaelva har ekspertgruppa sammen med Alta laksefiskeri Interessentskap funnet et godt egnet sted for å sette opp fiskesperre.

I Neidenelva har ekspertgruppa vurdert at det kan etableres fiskesperre ved Fossheim skole, der elva har en naturlig innsnevring. I etterkant av ekspertgruppas vurdering har det kommet frem opplysninger om et annet sted, som også vil bli vurdert.

Må testes ut i praksis

Selv om ekspertgruppa ser gode muligheter for å sette opp effektive fiskesperrer i de store elvene er det fortsatt forhold som må utredes, og kostnader ved ulike løsninger må avklares. Det gjenstår å teste ut den foreslåtte løsningen i mindre skala før en fullskala felle kan etableres. Både vanntekniske og fiskebiologiske forhold må undersøkes nærmere. Ut over at fiskefella skal fungere for å fange pukkellaks på en mest mulig kostnadseffektiv måte, må man også sikre at de lokale fiskebestandene slipper uskadet forbi.

Tiltak i store elver i 2023

2023 blir etter alt å dømme et nytt stort pukkellaksår. Dette skyldes at den introduserte fremmede arten har en toårig livssyklus, og det er bestanden som gyter i oddetallsår som har fått rotfeste i Norge. Nå jobbes det hardt for å stille best mulig forberedt.

I Tanaelva gjennomførte Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) i fjor et pilotprosjekt like nedenfor Tana bru, som ledd i å utvikle en sperre. Elva ble delvis sperret ved hjelp av plaststikker forankret med kjetting, og området ble videoovervåket.

‒ Det arbeides nå intensivt med å få på plass en sperreløsning i Tanaelva som bygger på fjorårets pilotprosjekt, og som kan etableres før det ventede store innsiget av pukkellaks i sommer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I forbindelse med videre planlegging og utredning av tiltakene i Tanaelva arrangeres det et seminar i Tana bru 17. januar. Her er den norske og finske lokalbefolkningen, samt finske myndigheter, viktige målgrupper.

Skal sortere laksen i Neidenelva

I Neidenelva kan man sortere ut pukkelaks ved en laksetrapp som ligger ved Skoltefossen nært sjøen. Dette ble gjort i 2021, og kan gjentas med finansiering fra staten i 2023. Nedenfor Skoltefossen kan pukkellaksen tas ut med not, garn og håv, inntil en fiskefelle lar seg realisere.

‒ Målet om en fiskefelle ligger fast, og vi vil jobbe videre med å utrede riktig lokalitet og fellekonstruksjon i samarbeid med Neidenelvens fiskefellesskap, sier Ellen Hambro.

For Altaelva handler det nå om å få gjennomført nødvendig prosjektering og småskala utprøving, som må til før man kan bygge en fullskala versjon av den tekniske løsningen som er foreslått i rapporten fra ekspertgruppa. Disse utredningene vil også gi svar på hvor kostbart dette blir. Utredningsbehovet betyr at det er lite sannsynlig at Altaelva kan sperres av i år.

‒ Langt bedre forberedt

For de små og mellomstore elvene er det utviklet flere varianter av felleløsninger, fra forholdsvis enkle løsninger i rør og netting til mer avanserte løsninger som flyteristsperrer.

‒ Vi er nå i ferd med å kjøpe inn disse løsningene til bruk ved den ventede pukkellaksinvasjonen i år. Staten vil også betale for drift av slike feller i det hardest rammede området. Med disse tiltakene vil vi stille langt bedre forberedt på et nytt stort pukkellaksår, sier Hambro.