VIL HA VERN: Flere områder vil nå omfattes av tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei, melder departementet.

Innfører vern av nordlig kysttorsk for flåten over 21 meter

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62 N.

Tiltakene som nå innføres er omfattet av del I av høringssaken om kysttorsk og havdeling, og erstatter det midlertidige havdelingstiltaket for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62 grader N i tidligere Finnmark fylke.

Vil gjelde flere områder

Flere områder vil nå omfattes av tiltakene, som for de fleste områdene også vil inkludere fiske etter hyse og sei.

Det innføres nå tiltak for å redusere presset på kysttorsken som kan bidra til å gjenoppbygge bestanden, samt bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter nord for 62 grader N.

– Tiltakene vi nå innfører skal bidra til å få ned beskatningen av kysttorsk og vil også bidra til å redusere areal- og redskapskonflikter mellom fartøygruppene, samtidig som vi har lagt vekt på landindustriens behov for god tilgang på råstoff. Det er en god skreddersøm for områdene det gjelder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Del II av høringen hadde høringsfrist 30. april 2023. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til oppfølging av del II på et senere tidspunkt.

Tiltak for å begrensning i taulengde om bord ved fiske med snurrevad

Det er ikke adgang til å bruke snurrevad med mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter) innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Flere fartøy har imidlertid kapasitet til å benytte større taulengde enn dette, og vil ha adgang til å bruke dette utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Det innføres derfor krav om fargekoding av tau slik at fartøy fortsatt kan oppbevare mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter) om bord, og at tauene fortsatt kan være på tromlene fartøyet benytter i fisket både innenfor og utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Det vil opprettes dialog med næringen om hvordan merking av tau skal gjennomføres i praksis.

Ytterliggere tiltak vil vurderes dersom det avdekkes manglende etterlevelse av regelverket.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Tiltakene vil bli grundig evaluert i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og andre relevante aktører, og kan bli justert dersom det er nødvendig av hensyn til kysttorskbeskatningen.

Her kan du lese mer om hvilke områder det gjelder: