Årsregnskap

Overskudd for snøkrabbe-rederi

Polar Pioneer AS fisket snøkrabbe for 50,5 millioner kroner i 2021.

Publisert

Det er 8,1 millioner bedre fangstresultat enn året i forveien.

Rederiet eier og drifter tråleren MS «Polar Pioneer», som driver snøkrabbefiske i Barentshavet. Morselskapet Arctic Polar Management AS eier også krabbebåten MS «Kvitungen».

Overskudd i 2021

Rederiet hadde lavere varekostnader i 2021 enn i 2020. Høyere driftskostnader og lønnskostnader i fjor bidro til at driftsresultatet ble på 2,4 millioner kroner.

Årsresultatet for fjoråret endte derimot i et overskudd på 3,0 millioner kroner. Overskuddet gikk til å dekke opp en negativ egenkapital.

I 2020 hadde rederiet et negativt driftsresultat på nesten 6,3 millioner, noe som resulterte i et negativt årsresultat på 7 millioner.

Strategiske avtaler

Polar Seafood Norway AS eier 40 % av rederiet, mens Per Thore Krakenes er største aksjeeier med 50,2 %. Polar Seafood Norway AS eies i sin helhet av Polar Seafood Denmark AS.

Selskapet har derimot gjennom strategiske avtaler med Polar Seafood Norway AS og Polar Seafood Denmark AS sikret finansiering av videre drift, uten risiko for å påføre andre kreditorer tap.

Forbedret tilgang

Styret skriver i en note i regnskapet at risikoen ved videre drift er knyttet til tilgangen på krabbe, prisendringer i markedet, og økte kostnader til drift og reparasjoner.

-Styret mener fortsatt drift kan forsvares på grunnlag av forbedret tilgang på krabbe, både med tanke på kvantum geografisk tilgang, kombinert med god prising av krabben i markedene. Noe som igjen vil lede til økte inntekter og effektivitetsbesparelser, skriver styret i kommentaren.

Økte kostnader pga pandemi

De skriver videre at pandemien påvirket selskapets drift i 2021 i form av økte kostnader. Men dog ikke i stor grad i avsetning av produktene eller gjennomføring av driften.