Lønnsomhetsundersøkelse
De fleste fartøygruppene opplevde en økning i lønnsomheten i 2022.

Økte driftsinntekter for fiskeflåten i 2022

Driftsinntektene til fiskeflåten økte fra 2021 til 2022, men flåten opplevde samtidig en økning i driftskostnadene.

Publisert

Økte drivstoffkostnader var med på å trekke opp driftskostnadene. De fleste fartøygruppene opplevde en økning i lønnsomheten i 2022, men det varierer hvor stor økningen var. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Fiskeridirektoratet har publisert nye tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Undersøkelsen er forsinket og tallene som er publisert er for driftsåret 2022. Lønnsomhetstall for driftsåret 2023 er planlagt publisert i løpet av fjerde kvartal 2024.

Tall fra lønnsomhetsundersøkelsen viser en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter for flåten totalt sett. Inflasjonsjusterte driftsinntekter økte fra 24,8 mrd. i 2021 til 29,3 mrd. i 2022.

Figur 1: Utvikling i driftsmargin og driftsinntekter for den totale fiskeflåten. 2000-2022.

De totale driftskostnadene var på 24 mrd., og driftsresultatet for flåten var dermed 5,3 mrd. i 2022. Driftsmarginen var 18,1 prosent, noe som er en svak økning fra 17,6 prosent i 2021.

Stor variasjon i utviklingen i lønnsomheten

De aller fleste fartøygruppene opplevde både økte driftsinntekter og driftskostnader i 2022 sammenlignet med 2021. Utslaget dette ga på driftsmarginen varierer imidlertid mellom fartøygruppene.For kystfiskefartøyene totalt sett økte driftsmarginen fra 10,2 prosent i 2021 til 15,6 prosent i 2022. Samtlige fartøygrupper blant kystfiskefartøyene opplevde en økning i driftsmarginen, men det varierer hvor stor denne økningen var. Konvensjonelle fartøy mellom 15 og 20,9 meter hjemmelslengede er fartøygruppen innen kystfiske med høyest driftsmargin med 21,8 prosent i 2022. Kystreketrålerne hadde den laveste driftsmarginen blant kystfiskefartøyene med -1,1 prosent i 2022. Dette er allikevel en forbedring fra -3,7 prosent i 2021.

Figur 2: Utvikling i driftsmargin for kystfiskefartøy og havfiskefartøy. 2000-2022.

Havfiskefartøyene opplevde samlet sett en reduksjon i driftsmargin fra 2021 til 2022. Driftsmarginen gikk ned fra 21,7 prosent i 2021 til 19,7 prosent i 2022. Blant havfiskefartøyene er det fartøygruppen ringnotsnurpere som har høyest driftsmargin med 24,6 prosent i 2022. Dette er en reduksjon fra 27,4 prosent i 2021. Konvensjonelle havfiskefartøy er den eneste gruppen blant havfiskefartøyene som opplevde en økning i driftsmarginen, fra 8,8 prosent i 2021 til 10,6 prosent i 2022.

For fartøygruppen havgående krabbefartøy ble gjennomsnittlige driftsinntekter redusert fra 2021 til 2022, og fartøygruppen endte med en driftsmargin på -7,4 prosent i 2022. Dette er en nedgang fra 2021, som var det første året vi så en positiv driftsmargin for denne fartøygruppen. Gruppen består av fartøy som i hovedsak driver fangst etter snøkrabbe.

Økte drivstoffkostnader

Ikke uventet viser tallene en betydelig økning i gjennomsnittlige drivstoffkostnader for fiskeflåten. For fartøygruppene sett under ett økte gjennomsnittlige drivstoffkostnader med 66 prosent fra 2021 til 2022. Kystfiskefartøyene opplevde en økning på litt over 60 prosent, mens havfiskefartøyene opplevde en økning på nærmere 80 prosent.

Kostnadene til drivstoff vil være avhengig av pris og forbruk, hvor forbruket igjen vil være avhengig av faktorer som tilgjengelighet til fisken og værforhold. For 2022 ser vi en reduksjon i drivstofforbruk for flåten totalt.

Figur 3: Indeks over utvikling i drivstofforbruk 2001-2022.

Opplysninger om drivstofforbruk er samlet inn i forbindelse med lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten siden 2001. Det er ikke alle fartøy som svarer på spørsmålene om drivstofforbruk, men antall fartøy med oppgitt drivstofforbruk har økt over tid. Fiskeridirektoratet har ikke data på drivstoffpriser.