Pressemelding

HVALER: Sjøørreten er kommet tilbake i rikt monn Langekilbekken på Vesterøy, Hvaler kommune, etter at den ble restaurert i fjor.

24 millioner til bedre vannmiljø

77 prosjekter over hele landet får 24 millioner kroner for å bedre livet til fisk i elver, innsjøer og kystvann.

En av fire elver og innsjøer i Norge har ikke god nok miljøtilstand. Det er flere faktorer som påvirker fisk, planter og andre arter som lever i vann.

Bedre miljøtilstanden

Mest negativt er vannkraftutbygging, miljøgifter, naturområder som blir borte på grunn av utbygging, innførsel av fremmede arter, langtransportert forurensing og forurensing fra landbruk og avløp.

Derfor gir Miljødirektoratet nå tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann over hele landet.

– I tillegg til å forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet, skal flere av tiltakene redusere lokal flomfare. Det er en viktig tilpasning til et klima i endring, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Miljøutfordringer i vann

Det gis også støtte til undersøkelser som skal avdekke miljøutfordringer i vannforekomster, til informasjonsarbeid ut mot befolkningen om hvordan den enkelte kan bidra positivt, og til å organisere samarbeid om vannforbedrende tiltak mellom ulike aktører. I år var det 207 søkere som hadde søknader på totalt 128 millioner kroner.

– Vi ser en betydelig økning i antall søknader med gode prosjekter, og vi har søkere fra en stadig større del av landet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fysiske restaureringstiltak for å bedre miljøtilstanden i vann er blitt prioritert, som følge av at Klima- og miljødepartementet har lagt opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i perioden 2021 - 2030.

Forbedre forholdene for fisk

Tiltakene skal blant annet åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk og andre arter i vann, hindre at vann gror igjen av planter, eller redusere effektene av menneskelig aktivitet som utslipp av kloakk og annen type forurensning.

– Midlene fra oss inngår ofte i et spleiselag, hvor også andre aktører bistår med midler. Tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at prosjekteneblir gjennomført, sier Ellen Hambro.

De som mottar midler er kommuner, interkommunale prosjekter, vannområdeutvalg, forskningsinstitusjoner, private foretak og frivillige organisasjoner.