Lofotfiske
Fiskebåt hevder båter over 28 meter er avskåret fra Lofotofisket.

Lover raskt svar på klage fra Fiskebåt

Fiskebåt hevder båter over 28 meter er avskåret fra Lofotfisket.

Publisert

23. februar sendte Fiskebåt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet om reguleringen av fisket utenfor Lofoten, der det heter:

– Fiskebåt er blitt kontaktet av en rekke medlemmer som har fartøy med faktisk lengde over 28 meter. Disse har fått beskjed fra Fiskeridirektoratet om at de ikke har adgang til å fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen i statistikkområde 00 og sørover. Kystfartøy over 28 meter er derfor i realiteten avskåret fra å delta i det tradisjonelle fisket etter torsk, hyse og sei i Lofoten.

Fiskebåt mener dette er usaklig forskjellsbehandling når det utelukkende er fartøyets faktiske lengde som stenger en stor del av kystgruppen ute av det tradisjonelle Lofotfisket og anmoder Nærings- og fiskeridepartementet om snarest å endre reguleringsforskriften slik at kystfartøy med faktisk lengde over 28 meter likestilles med øvrige kystfartøy.

Til Kystmagasinet sier statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen dette om problemet som Fiskebåt tar opp:

– Vi har mottatt en henvendelse om å vurdere å tillate at fartøy over 28 meter kan fiske inn til Lofotodden. Vi forstår at det haster å få svar på dette, og vi vil derfor gjøre en vurdering av saken så raskt som mulig, men vi kan ikke nå forutsi utfallet av den vurderingen som må gjøres.