KVOTEBYTTE: Trålpose med kolmule. Ofte kan det tas fangster på flere hundre tonn i ett hal. Bilde for illustrasjon.

Kvotebytte av lodde, sild og kolmule – Dette er reglene for 2023:

Kystmagasinet gir deg gjeldende forskrift om kvotebytte av lodde i Barentshavet, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, sild i Nordsjøen og kolmule i 2023.

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen eller mot et kvantum sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4, opplyser Sildesalgslaget på sine nettsider.

Må gjelde hele kvoten

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen mot lodde i Barentshavet eller mot et kvantum sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4.

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde i Barentshavet mot et kvantum kolmule mellom fartøy med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde i Barentshavet eller hele kvoten av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2023.

Fartøy kan kun foreta ett kvotebytte som involverer lodde i Barentshavet og ett kvotebytte som involverer lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen.

Kan motta fra inntil to fartøy

Fartøy med pelagisk tråltillatelse kan likevel motta loddekvote fra inntil to fartøy og avgi kolmulekvote til de samme fartøyene. Det er ikke til hinder for kvotebytte at det er tildelt leiefartøytillatelse etter konsesjonsforskriften § 1-7 for fiske i medhold av relevant tillatelse. Det er et vilkår for kvotebytte at begge fartøyeiere har gitt bindende og signert melding til Norges Sildesalgslag med kopi til Fiskeridirektoratet.

Melding om kvotebytte som involverer lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen må være sendt senest 1. februar 2023. Melding om kvotebytte som involverer lodde i Barentshavet må være sendt senest 1. mars 2023.

For fartøy med ringnottillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn og kallesignal. Dersom sild i Nordsjøen inngår i kvotebyttet, skal kvantumet av sild i Nordsjøen som byttes bort angis.

Må ha bekreftelse før bytte

For fartøy med pelagisk tråltillatelse skal meldingen bindende angi fartøynavn, kallesignal og kvantum av kolmule som byttes bort. Det kan ikke fiskes på byttet kvote før Norges Sildesalgslag har sendt bekreftelse på at kvotebyttet er registrert på fartøyets kvotekonto. Det er ikke adgang til å bytte bort adgang til å fiske sild og kolmule i andre lands soner, opplyses det.