Hummer i hånd

Anbefaler ny målemetode for minstemål og maksmål for hummer

Dagens målemetode er upresis og blir ulikt praktisert.

Publisert

Havforskerne anbefaler å gå bort fra å måle totallengde på hummer, og heller måle selve ryggskjoldet. S

– Det er en rekke gode argumenter for å endre målemetode: Det vil gi mer stabile mål, være mer riktig når det kommer til til kjønnsmodning for hummeren og gi bedre dyrevelferd, sier havforsker Alf Ring Kleiven.

Ryggskjoldlengde er mer pålitelig

Lengden på hummerens ryggskjoldlengde er en mer nøyaktig representasjon av hummerens størrelse.

– Vår bestilling fra Fiskeridirektoratet har vært å se på hvordan ryggskjold og totallengde henger sammen, sier Kleiven.

Forholdet mellom ryggskjoldet og totallengden er lineært helt frem til hummeren blir kjønnsmoden. Etter det, varierer totallengden mellom kjønnene.

– Det harde skallet på ryggskjoldet kan ikke manipuleres og har gode, robuste og faste målepunkt, fortsetter Kleiven.

Hvordan skal vi måle?

I dag er minstemålet på hummer 250 millimeter over hele landet. Dette tilsvarer en ryggskjoldlengde på 89 millimeter. Maksimalmålet fra svenskegrensen til Agder er i dag på 320 millimeter totallengde, som tilsvarer 116 millimeter ryggskjoldlengde.

– For å sikre hummerbestanden langs hele kysten anbefaler vi samme minimums- og maksimalmål i hele landet. Det betyr at vi anbefaler en utvidelse av maksimalreguleringen slik at det ikke lenger bare gjelder Skagerrak, sier Kleiven.

llustrasjon av hvordan ryggskjoldlengde (CL) på hummer blir utført i regi av HI. Ryggskjoldet blir målt fra bakre del av øyehulen (bilde t.h) og til bakre del av ryggskjoldet (bilde t.v) med midtlinjen.

Havforskerne har derfor gitt en anbefaling om å øke minstemålet til 90 millimeter på ryggskjoldlengde, samt å sette et nasjonalt maksimalmål på minst 115 millimeter. Data fra Skagerrak viser at svært få hummer overlever fisket og når maksmål. Derfor anbefaler forskerne at Fiskeridirektoratet vurderer å sette ned maksmålet til 110 eller 100 millimeter.

– Å senke maksimalmålet til 110 millimeter vil ha begrenset effekt på fangstene, da de fleste hummer er rett over minstemålet. Men det kan gi hummeren en større mulighet til å nå maksimalmålet, avslutter Kleiven.

Anbefalingene er basert på data fra referansefiskere fra Oslofjorden til Møre og Romsdal, samt Havforskningsinstituttets egne innsamlede data.