PÅVIRKNING: Blåskjell tas i bruk for å finne ut om miljøet har blitt påvirket av oljen fra MS Nordvard.

Sjekker lekkasje fra MS «Nordvard»

Kystverket og Havforskningsinstituttet sjekker om lekkasjer fra vraket MS «Nordvard» på virker miljøet.

Ved hjelp av krabber, blåskjell og sedimentprøver skal Kystverket sjekke om miljøet har blitt påvirket av oljen som lekker fra skipsvraket MS Nordvard i Mossesundet. Det skriver Kystverket i en pressemelding.

Kartlegge påvirkningen

I august i fjor ble det meldt om oljelekkasje fra vraket til MS «Nordvard» i Mossesundet. Det er derfor satt i gang miljøundersøkelser i området rundt vraket.

Undersøkelsene gjøres av Kystverket i samarbeid med Havforskningsinstituttet, der målet er å finne ut om det marine miljøet har blitt påvirket av oljelekkasjene, og eventuelt hvor mye.

– Målet med arbeidet er å kartlegge graden av påvirkning på det marine miljøet av oljeforurensningen i Mossesundet, altså i oljeforurensningens influensområde, sier Ingrid Lauvrak, seniorrådgiver i virksomhetsområde for miljøberedskap i Kystverket.

Utarbeidet program

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet et program for miljøundersøkelsene.

Undersøkelsene innebærer å ta prøver av sedimenter, blåskjell og krabber fra området for å sjekke hvordan oljen fra vraket kan ha påvirket miljøet rundt.

– Blåskjell og krabber anses som gode indikatororganismer. Visse stoffer fra oljeforurensningen, nærmere bestemt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), antas å kunne gjenfinnes i disse organismene og i det øverste sedimentlaget på sjøbunnen, heter det i pressemeldingen.

Rapport i september

Prøvematerialet er nylig samlet inn av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten i Moss kommune. Havforskningsinstituttet vil utføre analysene, vurdere resultatene og sammenstille disse i en rapport som vil foreligge innen 15. september i år.

Som grunnlag for programmet har Havforskningsinstituttet gått gjennom resultater av andre miljøundersøkelser gjennomført i Mossesundet i løpet av de siste 25 årene. I tillegg har Moss kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet bidratt med faglige råd og innspill.