Norges Fiskarlag uttrykker i brev til Finanskomiteen skuffelse over at regjeringen ikke kom med tiltak for å avhjelpe situasjonen med høye drivstoffpriser i fiskeflåten i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det påpeker leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag. (Foto: Terje Støen)

Protesterer mot at staten ikke vil avhjelpe drivstoffprisene

Norges Fiskarlag ber Stortinget justere elementer i kompensasjonsordningen for CO2-avgiften, og uttrykker skuffelse over at regjeringen ikke kom med avhjelpende tiltak i drivstoffpriser for fiskeflåten.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver de i sitt høringsinnspill til Finanskomiteen på Stortinget. 

Energipriser

– Norges Fiskarlag uttrykker i brevet skuffelse over at regjeringen ikke kom med tiltak for å avhjelpe situasjonen med høye drivstoffpriser i fiskeflåten i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det påpeker leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Vi peker på at det er lite som tyder på at prisnivået vil endre seg i tiden framover. Det – samt at det ble innført full CO2-avgift for fiskeflåten i 2020, har også medført at vi ber om justeringer i kompensasjonsordningen for CO2-avgiften.

– I vårt innspill peker vi på at drivstoffkostnadene er i ferd med å ødelegge lønnsomheten i flere viktige fiskerier, og kystrekefisket rammes aller hardest. Aktiviteten er redusert betydelig, og flere fiskerier lar seg ikke gjennomføre, viser Heggebø til og forteller at Norges Fiskarlag derfor foreslår og mener at kompensasjonsordningen for CO2-avgiften må justeres.

-Vi mener en stor del av avgiften kan kompenseres fortløpende. I dag kan det gå opptil 18 måneder fra bunkring og innbetaling av avgift til kompensasjonen utbetales påfølgende år. Fiskarlaget mener også at avgiftsgrensen må flyttes fra 250 til 200 nautiske mil, sir Kåre Heggebø.

Ocean Space Center

Fiskarlaget oppfordrer Stortinget til å avvise regjeringens forslag om å utsette oppstarten av Ocean Space Centre i Trondheim. Senteret skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Slik sett er en utsatt oppstart i realiteten en utsettelse av det grønne skiftet.

– Vi understreker også at de store ambisjonene for utviklingen av havvind i norske havområder innebærer et betydelig konfliktpotensial for fiskerinæringen. Teknologiske løsninger for å forbedre arealeffektivitet i vindturbinene, samt løsninger for forankring av flytende installasjoner i dypere områder, vil være helt sentrale for å sikre god sameksistens. De planlagte fasilitetene ved Ocean Space Centre vil ha stor betydning for utviklingen av flytende havvind. Fiskarlaget viser til at dette haster i lys av regjeringens ambisjoner om satsing på vindkraft og havbruk til havs.

– Vi slår fast at forskningen ved NTNU og SINTEF Ocean også har stor betydning for fiskeflåten, ikke minst med tanke på utviklingen av miljøvennlige fartøy, framdriftsmaskineri og fangstteknologi. Potensialet i havnæringene er betydelig, og det krever kunnskapsmiljøer og infrastruktur i verdensklasse.

Støtteordning

Norges Fiskarlag er fornøyd med at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett legger opp til å opprette en tilskuddsordning knyttet til installasjon av sporingsutstyr i fiskeflåten.

– Tilskuddet dekker deler av kostnaden til nytt utstyr i forbindelse med at nye krav til sporing og fangstrapportering for den minste fiskeflåten trer i kraft de to neste årene. Staten vil bidra med 7 000 kroner per fartøy.

Fiskarlaget viser til at tilskuddet vil komme godt med for den minste flåten med lav omsetning. Det må innarbeides en viss fleksibilitet i tilskuddsordningen med hensyn til type utstyr som kan omfattes av ordningen for fartøyene under 15 meter.

– Norges Fiskarlag gjentar overfor Finanskomiteen vår anmodning om at de aller minste fartøyene må unntas fra de nye kravene til sporing og fangstrapportering.