RUSSISKE fiskefartøy ved kai i Harstad før begrensningene trådte i kraft.

Ytterligere innstramminger for russiske fiskefartøy

Regjeringen har innført begrensninger for hvor lenge russiske kan ligge til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes, og har forsterket kontrollaktiviteten fra politiet.

- Det er en grunnleggende norsk interesse å ivareta fiskebestandene i Barentshavet. Det er viktig for sysselsetting og bosetting i nord, og særlig i Finnmark. Samtidig må vi sikre at det ikke foregår uønsket aktivitet i de tre havnene som er delvis unntatt fra det omfattende havneforbudet vi har langs kysten, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

- Nå vil vi innføre nye begrensninger som ivaretar hensynet til både bærekraftig forvaltning og bedre kontroll i havnene.

Forsterker kontrollaktiviteten

Også kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene, med særlig vekt på økt tilstedeværelse i Båtsfjord, skriver departementet i en pressemelding. Tolletaten skal samarbeide og dele informasjon tettere med Politiet og PST.

- Vi har stengt alle havner for russiske fartøy, med unntak av tre havner som er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Kontrollaktiviteten er allerede høy, men politi og toll forsterker nå sin kontroll, og vi stiller strengere krav til russiske fiskefartøy ved opphold i havn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Begrenser liggetiden i havnene

Frem til nå har det ikke vært begrensninger på hvor lenge de russiske fiskefartøyene kunne ligge til kai i de tre havnene som var delvis åpne. Nå har regjeringen besluttet at tiden disse fartøyene kan ligge til kai er begrenset til maksimalt fem virkedager, og begrenset oppad til sju døgn med helg og fridager. Det skal også gå minimum tre døgn siden forrige opphold i havn på fastlands-Norge.

Det vil også være tydelige begrensninger for hvor de russiske fartøyene kan ligge i de tre havnene. De kan kun gå til de terminaler eller kaier som er listet opp i gjeldende retningslinjer for havner og kaianlegg som kan motta russiske fiskefartøy.