I 2021 ble fangstprøvelotteriet obligatorisk for alle fartøyer som melder inn fangstene elektronisk. Foto Åse Husebø, Havforskningsinstituttet

Flere fiskere er med på fangstprøvelotteriet

I 2021 fikk forskerne inn litt mer enn 60 prosent av fiskeprøvene de bestilte gjennom fangstprøvelotteriet. Men de ønsker hjelp fra enda flere fiskere.

Publisert Sist oppdatert

– Fremdeles ligger vi under det vi vil, sier havforsker Håkon Otterå på Havforskningsinstituttets nettsider. Han er leder for fangstprøvelotteriet.

Lotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangst og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Siden 15. januar 2021 har ordningen vært obligatorisk for alle fartøyer som melder inn fangstene sine elektronisk.

Viktig grunnlag for kvoterådene

I 2020, altså året før fangstprøvelotteriet ble obligatorisk, mottok forskerne 55 prosent av prøvene de hadde bestilt. Det kommer frem i en ny rapport.

Deltakelsen gikk litt opp etter at den ble obligatorisk, men ikke så mye som forskerne hadde håpet på. I 2021 fikk forskerne inn litt over 60 prosent av prøvene de bestilte, viser foreløpige tall.

– Vi kompenserer med å bestille flere prøver enn vi trenger, sier Otterå.

Tall fra fangstprøvelotteriet er nemlig en del av grunnlaget for kvoterådene på en rekke bestander.

– Kommer det inn færre prøver enn vi trenger, kan kvoterådene bli unødvendig upresise, sier havforskeren.

Dette er fangstprøvelotteriet

  • En utvalgsundersøkelse som er basert på at fartøyene melder alle fangster inn til HI via elektronisk fangstdagbok (ERS).
  • Undersøkelsen gir betydelig mer presis beregning av alderssammensetningen i totalfangsten enn tidligere metode, og dermed mer presise kvoteråd.
  • Fartøyet får melding tilbake om HI ønsker en prøve av fangsten eller ikke.
  • Prøvene kan leveres i land sammen med fangsten (til norske anlegg) og kommer etter hvert til HI. Der blir de opparbeidet og brukt i beregning av tallet på individ fisket av hver årsklasse av en bestand.
  • Prøvene blir intrigert i HI sin database for biologiske prøver.
  • Lotteriet sikrer representative prøver som er spredt utover i tid, geografisk område og fra forskjellige fartøy.

LES HELE RAPPORTEN FOR 2020 HER.

Kontaktinfo: fangstprover@hi.no

Kommer næringen til gode

– Det er likevel viktig å understreke at fangstprøvelotteriet allerede nå har gitt en betydelig forbedring i datagrunnlaget for kvoterådgivningen, sier Otterå.

Det er fordi praktisk talt alle båter og fangster nå inngår i utvelgelsen, og det gjør at selve bestillingen av prøver statistisk sett blir optimal.

– Nå speiler ordningen fiskets gang i tid og rom på en mye bedre måte, sier havforskeren.

Selv om det bare er litt mer enn 60 prosent av de bestilte prøvene som faktisk kommer frem til HI, varierer dette tallet mellom artene som er med i ordningen. For tobis ligger det på cirka 75 prosent.

– Vi vil også understreke at det er næringen selv som vil nyte fordelen av en ytterligere forbedring av prøvetakingen. Målet må være at 100 prosent av de bestilte prøvene blir tatt og kommer fram, sier Otterå.

Jobber døgnet rundt – året rundt

Fangstprøvelotteri-systemet jobber kontinuerlig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Systemet bestiller prøver automatisk med én gang en fangst blir registrert i fangstdagboken.

– Så det er mye enklere for fiskerne å ta prøven vi trenger hvis de registrerer fangsten med én gang, og ikke venter en time eller to, sier Otterå.

Han understreker også at byrden på de som faktisk sender inn prøver blir betydelig mindre hvis alle bidrar når de blir bedt om det.

– Hadde alle bidratt, ville byrden blitt nesten halvert for de som faktisk er med, sier havforskeren.