SKAL STOPPES: – Fiskerikriminalitet er å stjele av felleskapets ressurser, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Revidert budsjett: Nye millioner til kampen mot alvorlig fiskerikriminalitet

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen med fem millioner kroner til arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet hos Økokrim.

– Dette er et tiltak i tråd med Hurdalsplattformen, hvor det står at regjeringen vil styrke innsatsen mot fiskerikriminalitet nasjonalt og internasjonalt, melder Fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Stjeler fra fellesskapet

– Fiskerikriminalitet er å stjele av felleskapets ressurser, og er en problematikk vi setter høyt på dagsorden. I tillegg medfører det en konkurransevridning som går utover de som driver lovlig. Derfor styrker vi nå vår innsats ytterligere, for å få bukt med denne type kriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kriminalitet i fiskerinæringen er omtalt som et alvorlig trusselområde i politiet og Økokrim sine siste trusselvurderinger. Det foregår nå en stor reform av fiskerikontrollen etter at fiskerikontrollutvalget leverte sin utredning om framtidens fiskerikontroll (NOU 2019:21). En egen fiskerikriminalitetsseksjon i Nærings- og fiskeridepartementet, som ble opprettet for et år siden, har ansvar for å følge opp reformen på departementsnivå.

Fire hovedområder

Reformen av fiskerikontrollen gjøres gjennom fire hovedområder: styrking av politiets fiskekrimarbeid, digitalisering og dokumentasjon, en mer effektiv fiskerikontroll og en gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd.

Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og flere andre departementer jobber sammen i en arbeidsgruppe for en ny stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet. Denne meldingen vil også inneholde tiltak mot fiskerikriminalitet. Økt tverretatlig samarbeid er viktig om vi skal lykkes i kampen mot fiskerikriminalitet.

Skal automatisere hele verdikjeden

Det er også et mål at hele verdikjeden for ressursuttaket av fisk skal automatiseres i nært samarbeid mellom forvaltning og næringen. Nærings- og fiskeridepartementet har til vurdering etablering av et offentlig privat samarbeid (OPS) for fiskeri.

– Gjennom nye teknologiske løsninger og verifiserbare datasystemer kan vi sikre et korrekt ressursuttak som bidrar til bærekraftig fiskeriforvaltning. Politiet har også etterlyst bedre dokumentasjonssystemer i fiskerinæringen som kan brukes i deres arbeid, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fire hovedspor i arbeidet mot fiskerikriminalitet:

  1. Den kommende stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet vil også omhandle fiskerikriminalitet. Forslaget om styrking av Økokrims innsats på dette feltet er et tiltak som lanseres allerede nå.
  2. Digitalisering og dokumentasjon – Det er et mål å etablere et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskenæring slik at uttaket av felleskapets ressurser blir registrert på en korrekt måte.
  3. En mer effektiv ressurskontroll – Omorganisering av Fiskeridirektoratet i 2022 var et tiltak for bl.a. å effektivisere og styrke fiskerikontrollen.
  4. Gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd – Fiskerikontrollutvalget foreslo en gjennomgang av reaksjonsapparatet ved lovbrudd i fiskerinæringen. Dette har departementet til vurdering.