Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har i løpet av de siste åtte årene støttet 23 prosjekter hvor Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har vært i fokus. På oppdrag fra FHF har SINTEF nå levert en rapport med forslag til videre FoU-satsing på dette området.


( 25.03.2011 )


[raw]

I rapporten slås det fast at FoU-strategien i perioden 2011-2013 vil fokusere på tema som bygger videre på HMS-kunnskapen i fiskeflåten som er blitt opparbeidet i allerede gjennomførte prosjekter.

 

Prioriterte FoU-temaer blir å klarlegge årsaksforhold til ulykker, utvikle verktøy for opplæring, formidling, implementering og evaluering av forebyggende helse- og sikkerhetstiltak, samt utvikle sikkerhetsanordninger og personlig verneutstyr. Videre skrives det at forskning vedrørende ledelse og organisering i fiskeflåten skal prioriteres, herunder arbeidstids- og skiftordninger, psykososialt arbeidsmiljø og sikker samhandling om bord.

 

Det konstateres også at det er behov for forskning på rammebetingelsene for HMS-arbeid i fiskeflåten i lys av forvaltningsregime, flåtestruktur og utøvelsen av fiske i de ulike fartøygruppene.

 

Bekymringsfull økning i 2009
Norge var tidlig ute med sikkerhetsopplæring for fiskere (SOFF), og er sannsynligvis det viktigste skadeforebyggende tiltaket som er blitt gjennomført. Personulykkene for den samlede norske fiskeflåte er gradvis blitt redusert i løpet av de siste 20 årene, og det samme gjelder risikoen for fatale personulykker relatert til antall yrkesfiskere eller fiskerårsverk. Selv om utviklingen har gått i riktig retning minner Fagsjef for FoU fiskeri i FHF, Hanne Digre, om at det i 2009 ble registrert en bekymringsfull økning i dødsulykker.

 

– Dette understreker hvor viktig det er å holde fokus på, og videreføre nye produktive FoU-tiltak innen HMS i fiskerinæringen, sier Digre.

 

Analyser av frekvensen av fatale fiskerulykker i 5-årsperioder siden 1990 viser en halvering fra 1990-94 til 2005-09. Sikkerhetsopplæringen for fiskere kom først skikkelig i gang på 90-tallet, og mange fiskere som har opplevd forlis har uttalt at ”det var takket være sikkerhetskurset vi overlevde”. Det har også gradvis blitt bedre standard på fiskefartøyene takket være teknologiutvikling og nyskaping.

 

1800 døde per år
I rapporten “Ulykker i Norge – nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014”, beskrives en overordnet strategi for å oppnå bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet i Norge i perioden 2009-2014.

 

Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft i Norge målt i tapte leveår. Spesielt for ulykker med personskader er at det tar mange unge liv, og det er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Omkring 1800 mennesker dør hvert år som følge av ulykke, og omkring en halv million blir behandlet hos lege.

 

– Gjennom de mange FHF-støttede prosjektene som er blitt utført innen fiskerinæringen vet vi at mulighetene for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det, og at effekten av tiltak kommer raskt, konstaterer Digre.

 

Personulykkesstatistikken viser at tiltak for å hindre drukningsulykker har et stort potensial for å redde liv. Det kan være alt fra bruk av redningsvester på dekk eller arbeidsklær med flytemidler, eller andre sikkerhetstiltak for å redusere risiko for å falle i vannet fra båt eller kai. Det blir fremhevet at skadeforebyggende tiltak, spesielt i havfiskeflåten, må til for å redusere antall og omfang av lemlestende ulykker, og her vil forskning og utvikling av sikrere teknologi, arbeidsrutiner og verneutstyr være nødvendig. Rapporten konstaterer også at etableringen av en arbeidsgruppe i Sjøfartsdirektoratet var et velkomment skritt i riktig retning for å få økt myndighetenes fokus på tiltak for økt sikkerhet i fiskeflåten.

 

Hanne Digre sier FHF vil fortsette å prioritere og initiere prosjekter som gjennomføres av FoU-miljøer i samarbeid med utstyrleverandører, forsikring, fiskere/rederier og interesseorganisasjoner for å øke sikkerheten til sjøs.

[/raw]