- Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden. Det kuttes dramatisk i de redningsaksjoner som er igangsatt for å ta vare på de siste restene i Hardanger, i tillegg til redusert innsats på kalkingsfronten. Dette er uansvarlig og svakt, uttaler generalsekretær Espen Søilen i NJFF.

Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen følger opp.
– Disse årlige kuttforslagene skaper uforutsigbarhet i en allerede presset situasjon for villaksen. Regjeringen skuffer med disse kuttforslagene alle de som arbeider for en bærekraftig villaksforvaltning, og jeg nøler ikke med å kalle dette en dødsdom for de ville laksefiskene i Hardangerregionen.  

Torfinn Evensen.

Struper hardangerlaksen
Regjeringen har nok en gang satt framtiden til de ville laksog sjøørretstammene i Hardanger på spill. I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås ingen penger til nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbank, et tiltak som ble iverksatt for å ivareta de ville laksefiskene i vårt mest intense oppdrettsområde. Alternativet var en strengere regulering av oppdrettsvirksomheten i Hardanger, men man valgte altså å etablere en levende genbank som en «kriseløsning». Det holdt et par år, så er genbanken luket vekk fra statsbudsjettet. Dermed står man totalt ribbet tilbake. I realiteten er dette en dødsdom for de ville laksefiskene i regionen. Vi ber Stortinget bevilge 25 mill. kroner over statsbudsjettet 2018, til oppstart av bygging av genbank for villaks for hardangerfjordbestandene.

Espen Silen.

Mindre penger til kalking
Kalkingen i sure vassdrag har vært en solskinnshistorie, der man med relativt enkle grep har restaurert naturens skader etter langvarig surt nedfall. Tidligere døde elver er gjenopplivet ved kalking, og rundt hver femte laks tas nå i et kalket vassdrag. For å sikre forutsigbarhet og maksimal avkastning for statens bevilgninger, er det utarbeidet en flerårig handlingsplan for kalkingsvirksomheten i Norge. Her legges det opp til en nøktern drift over år, med optimalisering av igangsatte prosjekter, og også oppstart i tidligere ubehandlede vassdrag. For 2018 er det i handlingsplanen totalt lagt opp til å bruke kr 93 millioner kroner over statsbudsjettet til denne virksomheten. Dessverre foreslås det et kutt på kalkingsbevilgningene i neste års statsbudsjett på rundt 5 millioner kroner, i forhold til planen. Også dette kuttet drar innsatsen for de ville laksefiskene i feil retning.