DEL

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at fartøy med lengde på eller over 10 meter som deltar i den frie fangsten etter kongekrabbe vest for 26°Ø, herunder i Porsangerfjorden, med virkning fra 1. november 2009 skal kunne spores ved bruk av AIS.


( 13.10.2009 )

[raw]

Den frie fangsten etter kongekrabbe vest for 26°Ø (ca Nordkapp) foregår i hovedsak kystnært med til dels små fartøy. Departementet har derfor begrenset sporingsplikten til bare å omfatte fartøy med største lengde på eller over 10 meter. Øst for 26°Ø, hvor den frie fangsten foregår lenger til havs, er det allerede innført et tilsvarende krav for alle fartøy som deltar.

 

Hensikten med sporingsplikten er å sikre at ikke fangst fra kvoteregulert område registreres som fangst tatt i områder med fri fangst. Fartøy som omfattes av sporingsplikten må holde systemet i gang til enhver tid, dvs. også i perioder hvor fartøyet ikke deltar i den frie fangsten etter kongekrabbe.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.