- Regjeringas budsjettforslag skal bidra til å sikre en kunnskapsbasert ressursforvaltning og en levedyktig kyst, sier fiskeri og kystminister Helga Pedersen. Hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Fiskeri- og kystdepartementet er oljevern, fiskerihavner og farleier, marin forskning og tiltak mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske.


[raw]

Regjeringa foreslår et budsjett for Fiskeri- og kystdepartementet for 2009 med ei utgiftsramme på 3 699,231 millioner kroner og ei inntektsramme på 1 157,678 millioner kroner. Budsjettforslaget innebærer ei nominell økning av utgiftsramma på 227,9 millioner kroner eller 6,6 prosent i forhold til saldert budsjett 2008.

 

Utskifting av oljevernutstyr
Kystverket har levert en statusrapport for oljevernmateriell i statlige depot langs kysten, med en anbefalt utskiftingsplan fram til 2010. I oppfølginga av denne rapporten fremmes det forslag om å øke Kystverkets budsjett på 88 millioner kroner til blant annet fornyelse av utstyr på de statlige oljeverndepotene.

 

Mer til fiskerihavner og farleier
Det foreslås å øke bevilgningen til fiskerihavner og farleier med 13 millioner kroner. Videre foreslås det å starte utbygging av Stamsund havn i Vestvågøy kommune med 30 millioner kroner. Dette kommer som et tilegg til planramma. Det innebærer at regjeringa mer enn oppfyller planramma for fiskerihavner og farleier.

 

Slepebåt
I budsjettet for 2009 foreslår regjeringa å leie inn et nytt slepefartøy over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett med ei ramme på 74 millioner kroner. Slepefartøyet skal gå inn i den statlige slepebåtberedskapen i Nord-Norge, og fartøyet skal erstatte ett av Kystvaktas fartøy som vil fases ut av denne beredskapen i 2009. Fra 2010 legges det opp til ei styrking av slepeberedskapen i Nord-Norge til tre helårs slepefartøy over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett.

 

Økt innsats mot urapportert og uregulert fiske
Det foreslås å styrke Fiskeridirektoratets budsjett med 8 millioner kroner som ledd i ei samlet økning av innsatsen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske på 10 millioner kroner i 2009. Midlene foreslås blant annet brukt til å øke antall inspektører ved Fiskeridirektoratets regionkontorer.

 

Mer til MAREANO
Kartlegginga av havbunnen gjennom MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) foreslås styrket med 6,3 millioner kroner i Fiskeri- og kystdepartementets budsjett, og tilsvarende i budsjettene for Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Dette innebærer ei samlet budsjettramme for MAREANO i 2009 på 51,5 millioner kroner.

 

Satser på marin bioprospektering
For å bidra til å utløse potensialet for næringsutvikling med basis i marine biologiske og genetiske ressurser er det nødvendig med styrket forskningsinnsats og kompetanseheving. Arbeidet med marin bioprospektering og bioteknologi foreslås styrket med 10 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett i 2009.

 

Isgående forskningsfartøy
I forslaget til statsbudsjett 2009 er det satt av 3 millioner kroner til videre prosjektering og kvalitetssikring av grunnlaget for å vurdere eventuell bygging av nytt isgående forskningsfartøy.

 

Styrket overvåking
Det foreslås å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 2 millioner kroner for å styrke arbeidet med overvåking og dokumentasjon av fremmedstoffer, med særlig vekt på nordområdene.

 

Jan Mayen
Det foreslås å bevilge 5 millioner kroner til å dekke kostnadsøkninga ved etablering av strømaggregat på Jan Mayen, slik at samlet bevilgning til strømaggregat blir 13 millioner kroner.

 

Etatsmuseum for Kystverket
I budsjettet for 2009 foreslås det en økning i tilskudd til kystkultur på 3 millioner kroner knyttet til Kystverkets etatsmuseum. Samlet bidrag fra Fiskeri- og kystdepartementet er nå 6 millioner kroner.

 

Måltidets hus
Det foreslås å øke bevilgningen til Nofima med inntil 3 millioner kroner for å dekke deler av merkostnaden knyttet til husleie ved Måltidets hus i Stavanger. Måltidets hus er et viktig bidrag for å samle de matfaglige miljøene i Norge.

 

Videreføring av Loran-C
Regjeringa foreslår å videreføre driften av Loran-C. Loran-C oppfattes å være det eneste tilgjengelige bakkebaserte elektroniske navigasjonssystemet som dekker større regioner og som kan tjene som støttesystem til satellittbaserte navigasjonssystemer. De fire norske Loran-C-stasjonene vil være en avgjørende del av den samlede europeiske infrastrukturen for posisjonering, navigasjon og tidsreferanse.

 

Fiskerfradraget
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2008 ble fiskerfradraget hevet fra 80 000 kroner til 115 000 kroner. I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009 er fiskerfradraget ytterligere hevet til 150 000 kroner. Videre er det foreslått å justere reglene om krav til dager om bord for å motta fiskerfradraget, ved at 130 dagers regelen defineres likt for fiskere og sjøfolk. Parallelt med dette er det foretatt innstramminger i nettolønnsordninga.

[/raw]