-Kvotene bør økes og minstemålet reduseres for å redusere bestanden av kongekrabben, anbefaler Fiskeridirektoratet i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet.


[raw]

Anbefalingen til departementet er i forbindelse med fastsettelse av neste sesongs kvote og er basert på et Stortingsvedtak fra 2008 og Havforskningsinstituttets bestandsrådgivning for kvoteåret 2011/2012.

 

Kongekrabbekvoten bør økes og minstemålet reduseres.Stortinget har vedtatt et føre-var-prinsipp i forvaltningen av kongekrabbebestanden for å begrense den økologiske effekten av bestanden i norske farvann og spredning utover kvoteregulert område øst for 26° Ø. Eventuelle økologiske konsekvenser skal tas hensyn til gjennom tiltak for å begrense spredningen. Samtidig må det tas hensyn til næringsaktører og kystsamfunn i områder hvor kongekrabben allerede er etablert, melder Fiskeridirektoratet.

 

Innvirkning på bunnfauna
Ifølge Havforskningsinstituttet har man det siste året fått mer kunnskap om kongekrabbens negative innvirkning på økosystemet, blant annet er mange vanlige arter i bunnfaunaen redusert. Ut fra et økosystemperspektiv anbefaler derfor instituttet at kongekrabbebestanden i norsk sone bør holdes på et lavest mulig nivå og at kvotene bør økes.

 

– Fiskeridirektoratet mener på denne bakgrunn at neste års kvote bør økes i det kvoteregulerte området øst for 26° Ø, men at det er viktig at det ikke settes høyere enn at grunnlaget for fortsatt kommersiell fangst opprettholdes, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

 

Bærekraftig forslag
– Fortsatt lønnsom fangst er en forutsetning for å holde bestanden nede på et nivå som er påkrevd for å begrense den økologiske effekten og spredning av kongekrabbe ut av det kvoteregulerte område. Minstemålet og kvotene bør derfor være på et nivå som legger til rette for at det fortsatt vil være en viss rekruttering til fremtidig fangst i norsk sone.

 

Fiskeridirektoratet anbefaler derfor at kvotene settes til 950-1200 tonn for hannkrabbe og 50-100 tonn for hunnkrabbe. Siden størstedelen av bestanden av kongekrabben er under dagens minstemål på 137 millimeter, anbefaler Fiskeridirektoratet at minstemålet reduseres til mellom 128-132 mm. Fiskeridirektoratet anbefaler også at dagens desimeringsfiske vest for 26° Ø videreføres i 2011.

[/raw]