DEL

Kystmagasinet 2.14: Det ble i fjor levert cirka 2000 tonn med fisk til mottak for levende lagring. Det er forventet at dette kvantumet vil øke kraftig i år og fremover. Seniorforsker Kjell Midling ved Nofima ser svært mange fordeler ved å lagre fisk levende.


( 24.03.2014 )

– For det første vil levende lagring av fisken gjøre det mulig å forsyne markedet mer jevnt med vill fisk. I tillegg vil fisken være av atskillig bedre kvalitet enn fisken som ellers leveres av fiskefartøyer, sier Midling.

 

Det er noen begrensninger på hvilken fisk som kan lages levende. Torsk, som er sprengfull av sild eller lodde, vil ha redusert overlevelse om den fiskes med snurrevad. Det samme gjelder nok for gytende skrei.

 

Ekstremt hvit fisk

– Sist uke drev vi forsøk med slakting fra en merd med levende lagret torsk. Der benyttet vi nytt utstyr utviklet av Baader for avliving av fisken. Resultatet var en ekstremt hvit filet. Det var ikke blod i kjøttet, sier Midling til Kystmagasinet.

 

Ta over etter oppdrettstorsk

Ifølge Midling kan fisk som lagres levende ta over en del av markedet som tidligere ble dekket av oppdrettstorsk. Lave priser på vill torsk har i praksis tvunget torskeoppdrettsnæringen i kne. Kostnadene forbundet med å lagre fisk levende er atskillig lavere enn å produsere oppdrettstorsk.

 

I første omgang arbeider Midling sammen med flere aktører for å få etablert «fiskehoteller» i Vesterålen og Finnmark. Men han har atskillig større vyer for levendelagring.

 

Fisk under oppdrettsanlegg

– Vi har gjort undersøkelser blant annet i Ryfylkefjordene i Rogaland. De viser at det under oppdrettsanleggene går store mengder med stor flott sei. Disse beiter på både pellets som ikke blir spist av laksen, og avføring fra laksen. Hvis vi kan finne en måte å fiske på denne på, kan den lagres i merder slik at mage og tarm tømmes og fettnivået normaliseres, og så selges. I Ryfylkefjordene var seien som sto under merdene i snitt fire kilo. Det er flott fisk, sier Midling.

 

Sei som har stått i nærheten av oppdrettsanlegg er kjent for å være svært løs i kjøttet. Den tåler dårlig lagring etter at den er avlivet. Men løsningen Midling ser er å la seien stå en stund i merd uten at den fôres, eller hvor den fôres med fôr av lavt fettinnhold. Den vil da få en mye bedre kvalitet. Kombineres dette med korrekt slakting vil denne fisken bli av svært god kvalitet.

 

På sikker måte

Kystmagasinet har vært med på fiske i nærheten av ett anlegg tilhørende Osland Havbruk i Mjølsvik i Sognefjorden. I løpet av svært kort tid tok vi 12 sei med vekt fra 5 til 15,5 kilo hver. Den største utfordringen med fisken som står under anleggene er ifølge Midling at det ikke er lov å fiske nærmere anlegget enn hundre meter. De jobber derfor med prosjekter som enten gjør det mulig å fiske ved anlegget på en sikker måte, eller utvikle metoder for å flytte fisken til et sted den enkelt kan fanges.

 

Bok om levende lagring

Kjell Midling utga i fjor, sammen med forsker Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet, en bok om levende lagring av fisk. I denne gjennomgås hva som kreves av utstyr og hvilke prosedyrer som må følges. Den gir råd om alt fra hvordan fisken fanges mest mulig skånsomt, hvordan den holdes i live, utforming av fiskebåter, overføring til merd og eventuell oppfôring.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.