Fiskeridirektøren foreslår å innføre midlertidig fredning av europeisk ål fra 2010. Fredningen må følges opp med innsats for å påvirke EU til å frede ålen i de europeiske landene.


( 15.04.2009 )

[raw]

Fiskeridirektørens anbefaling til Fiskeri- og kystdepartementet kommer etter at en arbeidsgruppe i oktober i fjor la frem en rapport om den fremtidige forvaltningen av ål i Norge. Rapporten ble sendt på en bred høring blant annet til organisasjoner som ivaretar yrkes- og fritidsfiskernes interesser, miljøorganisasjoner, salgslag og forskningsinstitusjoner. Dokumentene har også vært tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider.

 

Fiskeridirektøren nedsatte i april 2008 en arbeidsgruppe som skulle skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av ål, samt belyse mulige tiltak og reguleringer. Arbeidsgruppen var delt i synet på fremtidig forvaltning av ål med formål å gjenoppbygge bestanden.

 

Arbeidsgruppens medlemmer fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo anbefalte en forvaltningsstrategi som innebærer en midlertidig fredning av ål i sjøen i minimum 15 år. Medlemmene fra Fiskeridirektoratet anbefalte en forvaltningsstrategi som åpner for fortsatt fiske, men hvor fiskeinnsatsen eller uttaket halveres sammenlignet med fisket i årene 2004 til 2007, til 120 tonn per år. Også høringsuttalelsene er delt i forhold til synet på fremtidig forvaltning av ål.

 

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier at bak anbefalingen om en midlertidig fredning ligger en vanskelig avveining, som innbefatter en grundig vurdering av argumentene både for og imot de to alternative forvaltningsstrategiene.

 

– Tiltakene som tar sikte på å halvere fangsten sammenlignet med fisket i årene 2004 – 2007, har i liten grad fått støtte fra de av høringsinstansene som ønsker et fortsatt fiske, sier hun.

 

– Vi har foretatt avveininger i forhold til kystfiskerne som har ålefiske som en viktig del av sitt drifts- og inntektsgrunnlag. Den betydningen ålefisket har for den enkelte fisker og for det lokale miljøet langs kysten, er hensyn som støtter opp om å velge en modell med et fortsatt fiske. Men situasjonen for den europeiske ålebestanden er alvorlig, påpeker Liv Holmefjord.

 

Det Internasjonale Havforskningsrådet anbefaler at menneskeskapt dødelighet for ål reduseres så mye som mulig så snart som mulig. Arten er oppført på Artsdatabankens rødliste som en kritisk truet art og på CITES liste II som innebærer krav om særskilt tillatelse ved eksport av ål.

 

Fiskeridirektør Liv Holmefjord har altså etter en totalvurdering kommet frem til at en midlertidig fredning av ål er nødvendig. Det foreslås en evaluering i 2012. Dette er på samme tidspunkt som EU-landene i henhold til den vedtatte gjenoppbygningsplanen skal rapportere. Hun foreslår at de berørte myndighetene i samarbeid utarbeider en helhetlig handlingsplan for ål i både ferskvann og saltvann.

 

Det er Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som har forvaltningsansvaret for ål i ferskvann. På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport og de innkomne høringsuttalelsene foreslår fiskeridirektøren følgende:

 

• en midlertidig fredning av europeisk ål i norske farvann med virkning fra 1.1.2010
• i samarbeid med relevante medlemsstater i EU, legge press på EU med sikte på å få EU til å frede ålen i de europeiske landene
• overvåkningsfiske organisert av Havforskningsinstituttet
• videreføring av strandnottrekkene langs Skagerrakkysten
• forskning gjennom et langsiktig forskningsprogram på ål organisert av Norges forskningsråd
• legge til rette for et fortsatt fiske etter leppefisk
• et forbud mot å føre i land død eller døende ål
• evaluering i 2012
• fiskerimyndighetene bidrar i arbeidet med å utarbeide en helhetlig handlingsplan for ål i ferskvann og saltvann
• ål i ferskvann fredes, det innføres tiltak for å redusere vandringshindre og det igangsettes mer omfattende overvåkning av åleførende vassdrag
• informasjonskampanje for å spre informasjon og å begrunne fredning av ål

[/raw]