Et nytt lovforslag vil, om det blir vedtatt, gi mulighet for at danske fiskere skal få kompensert tap de påføres av sjøfugl og av en økende selbestand. Selen ødelegger både garn og fangster.

Selbestanden har de siste årene økt kraftig flere steder i Danmark. Mange kystfiskere hevder i første rekke at sel påfører dem så store tap at lønnsomheten blir borte. Danske myndigheter har tidligere avvist å dekke tap fiskerne påføres av sjøfugl og sel. At de nå innfører regler som skal gi slik erstatning er et ledd i å tilpasse danske lover til EUs regler for dette.