-Et forskriftsforslag som om kort tid sendes på høring innebærer en innstramming i vilkårene for å gi ervervstillatelse. Fiskeridirektøren er kjent med de problemstillingene som ble omtalt i et nyhetsinnslag på TV2 nylig, hvor det fremgikk at fartøy som egentlig er fritidsbåter registreres i merkeregisteret for fiskefartøy, og at eier deretter gjør krav på urettmessig fradrag av merverdiavgift. Det melder Fiskeridirektoratet.


( 08.04.2010 )

[raw]

Men det å føre et fartøy inn i merkeregisteret gir i seg selv ikke grunnlag for momsfritak, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

 

– Det følger av forskrift til Merverdiavgiftsloven at dette gjelder fartøy som kun benyttes til fiske og som er skikket til dette når det gjelder byggemåte og utstyr. Videre stilles det blant annet krav til at eiere av fartøy under 15 meter som det søkes om fritak fra merverdiavgift for, skal dokumentere at fartøyet utelukkende skal brukes til yrkesmessig fiske, fremholder hun.

 

Forbedrer regelverket
Holmefjord sier videre at direktoratet lenge har hatt som mål å utforme et forslag til fornyet, forenklet og forbedret regelverk blant annet knyttet til erverv, registrering og merking av fiskefartøy. Tydeligere vilkår for hva som skal regnes som et fiskefartøy er en del av et slikt forslag.

 

Direktoratet har i lengre tid, i samarbeid med regionkontorene, jobbet med forslag til ny forskrift om erverstillatelser. Første utkast var klar i fjor sommer, og det endelige utkastet til forskrift vil etter enighet med Fiskeri- og kystdepartementet bli sendt på høring innen utgangen av april i år.

 

Dokumentasjonskrav
– Når det gjelder den aktuelle problemstillingen er det som en del av forskriftsforslaget foreslått at det i forbindelse med ervervssøknad skal kunne kreves fremlagt dokumentasjon på at fartøyet tilfredsstiller sjøfartsmyndighetenes bygningsmessige krav til sikkerhet for fiskefartøy.

 

– Fartøy som det ikke kan fremvises slik dokumentasjon for vil derved heller ikke kunne gis ervervstillatelse og føres inn i merkeregisteret, sier fiskeridirektøren.

[/raw]