Sparebanken Møre støtter Møreforsking med 5 million kroner til flere forskningsprosjekt som kan få verdi for små og store aktører i den marine verdikjeden.

Møreforsking Ålesund AS har spesialisert seg på forskning på marine ressurser, og bidrar til verdiskapning langs hele den marine verdikjeden. De forsker på tema innen hav og kyst, akvakultur, marine råstoff, marine ingredienser og sjømatkvalitet.

Verdifullt for regionen

Banksjef næringsliv i Sparebanken Møre, Runar Debess, tror forskningen vil styrke regionens allerede ledende posisjon innen den marine næringen.

– For å nå de ambisiøse vekstmålene man har for norsk sjømateksport vil forskning og utvikling være svært viktig. Nye arter, nye produkter, nye markeder og bidrag til økt videreforedling i Norge vil være avgjørende. Derfor er vi stolte over å ha miljø i regionen vår som er blant de beste i landet. Møreforskning har i snart 30 år bidratt til kompetansebygging i hele den marine verdikjeden – fra ressursene i havet og frem til forbrukerne i markedene. De har vært et bindeledd fra fartøy til eksportørledd. De jobber med mange forskningsprosjekter som har verdi for både små og store aktører i regionen vår, sier Debess.

Møreforskings Agnes Gundersen og banksjef næringsliv i Sparebanken Møre, Runar Debess. Foto: Møreforskning.

For hele verdikjeden

Agnes Gundersen er svært takknemlig for tildelingen fra Sparebanken Møre, og mener den betyr mye i søken etter nytt gull for den marine næringen. Gjennom MØRELAB bistår Møreforsking med eksperimentell utvikling og dokumentasjon. De utfører både oppdrag direkte for enkeltbedrifter og forskning som del av større samarbeid. Støtten fra Sparebanken Møre vil støtte opp under fire satsningsområder i Mørelab. Forskning på akvatiske planter, forskning på mer utnytting av restråstoff/marint protein, utvikling av nye råstoff og forskning på skalldyr og levende sjømat. De vil blant annet kunne investere i nytt utstyr til en cellebiologisk analyseplattform; nytt på landsbasis. Effektene av denne forskningen vil kunne komme allerede på kort sikt.

– For Møreforsking betyr samarbeidet med Sparebanken Møre at vi kan videreutvikle og fortsette og bygge viktig kompetanse for å dekke næringslivets behov. Gjennom MØRELAB kan vi jobbe sammen med næringslivet for å øke verdien på det vi allerede høster, og bidra til å bruke de rike ressursene våre på en bærekraftig måte.

–Støtten fra Sparebanken Møre bidrar til at vi kan realisere flere forskningsprosjekt. Sammen løfter vi den marine næringen inn i fremtiden, sier Gundersen.

Glad for å bidra

– Forskningsprosjektene som nå skal kjøres i MØRELAB involverer et stort antall aktører, og kan bidra til å skape nye verdier i store deler av den marine næringa. Derfor støtter vi opp under Møreforsking sitt arbeid, sier Debess.

– Her på Nordvestlandet har vi kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er pådriver og deltaker i denne kulturen. Derfor gleder vi oss stort over å få være en del av det som Møreforskning nå skal jobbe med fremover. Vi har stor tro på at disse forskningsprosjektene som treffer både små og store aktører i den marine næringen vil være viktige bidrag for den videre utviklingen i næringen, sier Runar Debess i Sparebanken Møre.