Havområdet rundt Bjørnøya er et viktig oppvekstområde for ungfisk av torsk. Det foregår imidlertid ingen gyting på denne tiden og de er heller ikke mye fiskelarver i området der ”Petrozavodsk” gikk på grunn.


( 13.05.2009 )


Havforskningsinstituttet har vurdert et potensielt utslipp fra ”Petrozavodsk” som gikk på grunn ved Bjørnøya mandag.

Det er ingen gyting på denne tiden og det er heller ikke særlig mye fiskelarver i området ved Bjørnøya. Havområdet rundt Bjørnøya er et viktig oppvekstområde for ungfisk av torsk gjennom hele året, og bunnfaunaen på og ved Bjørnøya er spesielt rik og utgjør et unikt habitat i Barentshavet. Selv om et utslipp ikke forventes å kunne ha bestandspåvirkning på økologisk viktige arter er det svært beklagelig hvis det skjer et utslipp i dette spesielt verdifulle området.

Eventuelle konsekvenser på det marine miljø fra et utslipp bør derfor overvåkes og undersøkes videre. Havforskningsinstituttet og  Nasjonalt instiutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) anbefaler at det foretas målinger av oljekomponenter og giftstoffer i vann og fisk i nærheten av havaristen på ulike dybder og på ulike avstander fra havaristen. Videre er det også ønske om at det blir fanget fisk så nært havaristen som mulig som kan fryses ned og analyseres for spor etter oljeforurensningen