DEL

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) håper at den nye regjeringen tar tak i de fantastiske mulighetene nasjonen har for å utvikle sjømatsektoren.


( 11.09.2013 )

[raw]

– Det vil kreve reformer. Programmene til de borgerlige partiene peker i retning av økt reformvilje, fokus på lønnsomhet og vilje til endringer i  sjømatpolitikken, sier administrerende direktør Geir Andreassen.

 

Fiskeri og havbruk er en av Norges største næringer. Vi eksporterer sjømat til 150 land og er sterkt avhengig av god markedsadgang. FHL har derfor klare forventninger til at den nye regjeringen vil bidra til en mer offensiv handelspolitikk.

 

– Sjømatnæringen er sterkt eksportrettet, og det er behov for en politikk som bidrar til å åpne markeder og til å trygge eksisterende markeder verden over, sier Andreassen.

 

Økt forutsigbarhet
Sjømatorganisasjonen understreker også behovet for en mer forutsigbar vekst i havbrukssektoren. Signalene fra borgerlig side viser at det er vilje til å gi havbruksnæringen en stabil vekst og utvikling. Havbruk står i dag for 70% av eksportverdien fra norsk sjømatnæring, og flere rapporter de siste par årene har vist at vekstpotensialet er formidabelt.

 

Norsk fiskerinæring er preget av et innfløkt lovverk og mange særreguleringer. FHL forventer en fiskeripolitikk som gir mer normaliserte rammevilkår som kan styrke bedriftenes konkurranseevne.

 

Mer sjømat
Når de borgerlige partiene snart går i forhandlinger om en ny regjeringserklæring, håper FHL at politikerne retter blikket framover mot de store mulighetene for utvikling og vekst som ligger i sjømatsektorene:

 

– Fiskeri og havbruk er et område der Norge virkelig kan bidra til å styrke tilførselen av sunn og etterspurt mat til et voksende verdenssamfunn. I dette perspektivet vil vi råde de borgerlige til å sikre seg politisk handlingsrom heller enn å fokusere på begrensningene. Bare slik kan nasjonen realisere det store potensialet for matproduksjon og verdiskaping fra våre rike kyst- og havområder, sier Geir Andreassen.

 

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.