I dag har Regjeringen varslet en vekstpakke med skattetiltak for næringslivet på fastlandet. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi.


( 05.05.2013 )


[raw]

Siktemålet er å dempe todelingen av norsk økonomi. Disse tiltakene som blant annet inneholder redusert selskapsskatt og en utvidelse av skattefunnordningen vil bidra til å lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor.

 

– Tiltakene i vekstpakken treffer sjømatnæringa med en eksportandel på 95 prosent og eksport til over 130 ulike land, særlig godt. Næringa merker todelinga i økonomien og at den i tillegg har en særlig utfordring med at noen av de viktigste markedene ute i Europa, er de landene som sliter mest. Deler av sjømatnæringa som torskesektoren har også det siste året fått merke konsekvensene av den økonomiske uroen i viktige eksportmarkeder ved lavere etterspørsel og reduserte priser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

I statsbudsjettet for 2013 videreførte regjeringen garantiordningen til Norges Råfisklag. Garantiordningen har vist seg å være svært viktig for førstehåndsomsetningen av torsk i vinter, og helt avgjørende for at flåten har fått levere fangstene sine, understreker Berg-Hansen.

 

Regjeringen vil også sette av 100 millioner kroner til å forbedre Skattefunnordningen. Målet er å utløse mer innovasjon i næringslivet og styrke forskningsmiljøene. Sjømatnæringa er en stor bruker av skattefunn, og tiltaket vil kunne stimulere til ytterligere FoU i sjømatnæringen, noe som på sikt igjen vil kunne bidra til å øke konkurranseevnen.

 

– Styrkingen av Skattefunn vil stimulere til ytterligere produktutvikling og innovasjon i sjømatnæringen, noe som er helt sentralt i sjømatnæringa. På sikt vil nytenking bidra til å styrke konkurranseevnen, understreker fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Regjeringen vil også innføre en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d), maskiner mv., slik at avskrivningen det første året økes til 30 prosent. Dette imøtekommer innspill som blant annet sjømatindustrien har kommet med om økte avskrivningssatser for å stimulere til nyinvesteringer.

[/raw]