DEL

Utviklingen i Aker Seafoods i første kvartal 2009 reflekterer et marked med god tilgjengelighet på råstoff, men samtidig et utfordrende marked for hvitfisk. Prisene for både filet og råvarer har vært sterkt fallende i 2009.


( 27.04.2009 )

[raw]

Aker Seafoods’ foredlingsvirksomhet har hatt tilgang til mer fisk. Dette sikrer bedre driftsgrunnlag og mer effektiv drift i kvartalet og videre i 2009. Kombinert med økt salg av fersk og konsumpakket fryst filet kan dette bidra til økte marginer i segmentet.
 
Aker Seafoods har i foredlingssegmentet i første kvartal god tilgjengelighet på råvarer fra eksterne leverandører. Fangstsegmentet har derfor prioritert økt fangst av sei og hyse som i mindre grad benyttes i egen produksjon. Dette påvirker fangstsegmentet negativt i kvartalet da sei- og hysefisket er mindre lønnsomt enn torskefisket. Resultatet i fangssegmentet påvirkes også av at prisene på helfisk er vesentlig redusert, men motvirkes samtidig av lavere drivstoffkostnader enn på samme tid i 2008.
 
– Lavere priser på en del av selskapets produkter, innen både fangst og primærproduksjon, gir en lavere omsetning. Vi har hatt høyt fokus på ferskproduksjon og bedret produktmiksen. Dette har bidratt til over 30 prosent  volumvekst av fersk filet fra foredlingsvirksomhetene i Norge i kvartalet og er i tråd med selskapets strategi, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods.
 
Omsetningen i første kvartal i 2009 endte på 639 millioner kroner. Dette er en reduksjon fra 791 millioner kroner i samme periode i 2008. Nedgangen kommer hovedsaklig fra forretningssegmentene i Norge og skyldes i stor grad nedgang i hvitfiskpriser. Aker Seafoods oppnådde i første kvartal et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 54 millioner kroner mot 73 millioner kroner i første kvartal 2008.
 
– Med fokus på sei- og hysefiske i første kvartal samt høyere torskekvoter har Aker Seafoods og resten av flåten vesentlig mer torsk igjen til resten av 2009 i forhold til tidligere år. Vi forventer dermed at råstoffprisene vil holde seg relativt lave på grunn av god tilgang, og at det vil gi grunnlag for økt aktivitet og lønnsomhet i foredlingssegmentet der fokuset vil forsette å være på ferskproduksjon, sier Myhre.
 
Høyt fokus på fersk produksjon, sammen med økt spesialisering i foredlingssegmentet har gitt økt utbytte per kilo råstoff og bedre effektivitet. Prisene på råvarer er vesentlig redusert siden samme periode i fjor. Prisene på både fryste og ferske filetprodukter er også redusert. Markedet for saltfisk har vært det mest utfordrende delsegmentet i første kvartal og påvirker resultatet negativt. God tilgjengelighet av råvarer har holdt produksjonen på et høyt nivå, men leveranser av svært stor torsk har medført at en har måttet produsere en del saltfisk med negativ margin.
 
Sekundærforedling i Europa bidrar positivt i kvartalet. EBITDA både i Danmark og Frankrike øker sammenlignet med samme periode i fjor, mens omsetningen er på nivå med fjoråret. Første kvartal er tradisjonelt det kvartalet med lavest inntjening i disse segmentene.
 
Markedet for hvitfisk er påvirket av den generelle utviklingen i verdensøkonomien og Aker Seafoods er usikre på hvordan prisene i markedet vil bevege seg på kort sikt. Aker Seafoods opplever at etterspørselen etter hvit fisk, og muligheten til å gjennomføre kampanjer i europeiske dagligvarekjeder er økt vesentlig når prisen på hvitfisk har gått ned.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.