En reder har etter flere års saksbehandling fått en sviende inndragning på hele 1,2 millioner kroner for brudd på deltakerloves krav til nasjonalitet og bosetting av mannskap på fiskebåt.

I mai 2015 ble de to norske partrålerne Kjelsvik og Starlight Rays kontrollert av Kystvakten. Det viste seg at om bord på Starlight Rays var reder Jan Andresen skipper, mens mannskapet besto av to briter, to filippinere og en litauer. Om bord i Kjelsvik var det en britisk skipper samt to andre briter, to filippinere og en litauer. Dette kostet Arendalsrederiet AS Torgværing dyrt.

Ifølge Deltakerloven er det forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune.

Fiskedirektoratet region Sør som behandlet saken etter oversendelse fra Kystvakten, fant med klar sannsynlighetsovervekt at det forelå brudd på deltakerlovens for fartøyene «SR» og Kjelsvik på turen som foregikk 6.-10. mai 2015, da det av den samlede besetningen om bord kun var én person på Starlight Rays og ingen på Kjelsvik som var bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune.

I mange tilfeller gis det et vederlag på 20 prosent av fangstverdi som inndras. Men i denne saken fant direktoratet at det ikke kunne gis et slikt vederlag da de vurdere at fangstene ble vurdert å være tilsiktet.

Bruttoverdien av fangst på turen til de to partrålerne var henholdsvis kr.565 452,og kr.636 618,-, totalt kr.1 202 070,-. Sluttsedlene viste at fangsten ble tatt på felt 0806 i norsk sone.

Rederiet har ved hjelp av advokat forsøkt å få vedtaket omgjort både ved å hevde at vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil, at det er en betydelig sum som inndras og vedtaket er inngripende, slik at kravene til begrunnelse og saksutredning er skjerpet. Det ble også i klagen på vedtaket anført at begrunnelsen var mangelfull med hensyn til bostedskravet, og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Det ble også fra advokatens side hevdet det ikke på selvstendig grunnlag var vurdert om mannskapet var bosatt i Norge, eller blitt bevist med klar sannsynlighetsovervekt at mannskapet ikke var bosatt i Norge.

Like før årsskiftet fattet Fiskeridirektoratet endelig vedtak. Rederiet nådde ikke frem med noen av innsigelsene i klagen og vedtaket om inndragning av 1,2 millioner kroner i fangstverdi blir stående.

Rederiet Torgværing kjøpte Starlight Rays i 2014. Tråleren er 26,4 meter største lengde, og den er bygget i Storbritannia i 2000. Kjelsvik er 27 meter største lengde og bygget i 1987. Torgværing AS kjøpte fartøyet fra Utvik Senior AS i 2007.