DEL

I 2016 ble over 13 000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Resultatene viser at nivåene av miljøgifter er under EUs grenseverdi, og at det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk.


( 28.06.2017 )

Hvert år overvåker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet. Overvåkningen skal sjekke at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoff i helseskadelige mengder, og er trygg å spise. Dette kontrollsystemet er i samsvar med EU sine retningslinjer.

I 2016 undersøkte NIFES 13.415 oppdrettsfisk. Fiskene ble analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir sett på som representativt for den merden. Over 90 prosent av prøvene i denne overvåkningen er laks, men den inkluderer også oppdrettsarter som regnbueørret, kveite, røye, piggvar og flekksteinbit.

Nedgang i miljøgifter

Oppdrettsfisken ble undersøkt for blant annet dioksin- og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere. Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.

– Vi ser at nivåene for flere av miljøgiftene har gått betydelig ned de siste 10-15 årene. Dette har hovedsakelig sammenheng med overgangen fra marine til vegetabilske ingredienser i fôret, sier Rita Hannisdal, forsker ved NIFES.

Funn av lusemidler

Det ble funnet rester av lusemidler i 22 av 372 samleprøver som ble analysert for legemidler brukt mot lus. I 17 av samleprøvene ble det funnet emamektin, i en av prøvene var nivået høyere enn det som er funnet tidligere år, men fortsatt under grenseverdi. I tre av prøvene ble det funnet diflubenzuron, mens én prøve inneholdt cypermetrin. I tillegg ble det påvist teflubenzuron i én prøve. Alle prøvene var under grenseverdi.

– De fire lusemidlene som det ble funnet rester av er lov å bruke til oppdrettsfisk. Men det pågår nå en prosess i EU om diflubenzuron fortsatt skal være lov å bruke, sier Hannisdal.

Ulovlige stoffer

1040 av samleprøvene ble analysert for ulovlige stoffer. Resultatene viser at det ble funnet et ulovlig stoff, krystallfiolett i prøver fra ett anlegg. Funnet ble umiddelbart rapportert til Mattilsynet. Etter grundigere undersøkelser konkluderte Mattilsynet med at det skyldes en forurensing fra en tusjpenn under prøvetakingen.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.