DEL

Oppdrettsnæringen på Vestlandet girer opp innsatsen mot lakselus ved å organisere arbeidet under èn felles styringsgruppe etter modell av arbeidet for å bekjempe fiskesykdommen PD. Målet er å redusere forekomster av lus slik at skadevirkningen på fisk i oppdrett og i frittlevende bestander minimaliseres.


( 28.05.2009 )

[raw]

I næringen har det de senere år vært gjort en betydelig jobb i kampen mot lusa blant annet gjennom ulike regionale samarbeidsprosjekter som har sikret områdevis synkroniserte avlusinger. Hardanger Fiskehelsenettverk var blant de første som systematiserte lusebekjempelsen med godt resultat. Senere har Mattilsynet utvidet og forskriftshjemlet fellesavlusinger langs hele Vestlandet. Resultatene av dette arbeidet er at lus per i dag ikke utgjør et helseproblem i norsk oppdrett.

Imidlertid kan det nå se ut som at selv et lavt lusenivå i oppdrettsanleggene utgjøre en trussel mot vill laksefisk i områder hvor villfiskbestandene er fåtallige. I tillegg hardner kampen mot lusa til og vi ser dette blant annet som flere tilfeller av resistens. Denne situasjonen krever handling fra næringen.
 
Bestanden av villaks i Norge er betydelig svekket siden tidlig på 70-tallet. Rieber-Mohn utvalget (NOU 1999:9) viste at årsaken til svekkelsen er sammensatt og kompleks, og at det er vanskelig å identifisere enkelt årsaker som alene forklarer nedgangen. Overbeskatning, sur nedbør, inngrep i vassdragene og parasitten Gyrodactylus Salaris har historisk hatt en negativ påvirkning på villaksen. Også laksens levevilkår i havet er forverret. Utvalget pekte også på at lakselus ville utgjøre en trussel fremover i tid.
 
– Oppdrettsnæringen intensiverer arbeidet med å bekjempe lakselusa. Vi ønsker ikke å bidra til en videre svekkelse av villaksbestandene. Kampen mot lusa vil kreve et bredt sett av virkemidler hvor hovedresepten, som for PD, er effektiv og koordinert samhandling. Vi etablerer derfor en Styringsgruppe som skal fastsette en overordnet strategi og sette mål for bekjempelse av lus og ikke minst, i form av sin brede representasjon, sikre gjennomføring av tiltakene. Næringen har alt å tape på en negativ utvikling på dette området og dette tar vi konsekvensen av, sier Cato Lyngøy som leder Styringsgruppen.
 
– Hovedretningen i en samlet strategi er tredelt. Vi må bli langt mindre avhengige av medikamentelle virkemidler. Når vi bruker legemidler, må disse benyttes maksimalt effektivt over større områder. Og sist men ikke minst, må det satses betydelig på forskning innen området slik at vi kan etablere varige løsninger i kampen mot lusa. Vi tror at mye av resepten som skal til, er å finne i næringens egen Generalplan mot PD (pancreas disease). Denne samler en rekke forebyggende tiltak rettet mot smittsom sykdom. Men den må suppleres med ytterligere tiltak. Kraften i effektiv samhandling er enorm i denne næringa. Vi starter nå prosessen med å meisle ut èn felles strategi mot lusa på hele Vestlandet, sier Lyngøy.

 

Bedriftene eller grupperinger som er med i styringsgruppen er:
Sjøtroll Havbruk, Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Firda Sjøfarmer, Grieg Seafood, Havdyrkerne, Salmon Group, Norwegian Royal Salmon, Lerøy Seafood, Bolaks, Vestnorsk Havbrukslag FHL, Hardanger Fiskehelsenettverk, Marine Harvest.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.