Norge eksporterte 336 tusen tonn torsk, sei, hyse og annen torskefisk i 2008 og dette tangerer volumet i rekordåret 2007. Pris- og volumnedgang for de fleste produkter av torsk gjør at totalverdien for torskefiskene samlet reduseres med 617 millioner kroner fra 2007 og ender rett under 10 milliarder kroner i 2008, viser nye tall fra Eksportutvalget for fisk og SSB.


( 08.01.2009 )


[raw]

– Sei har hatt god etterspørsel i 2008, mens torsk og hyse har fått en pris- og volumkorreksjon fra toppåret 2007. Det har vært en vridning fra eksklusive torskeprodukter til rimeligere produkter, og dette gjør at eksportverdien av torskefisk faller samtidig som volumet holder seg stabilt, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

 

Klippfisk av sei passerte en milliard
Klippfisk av sei økte med over 100 millioner i 2008 og passerte for første gang en milliard kroner i eksportverdi. Brasil og Den Dominikanske Republikk stod for største delen av økningen med en oppgang på hhv. 34,5 og 35,3 millioner kroner. Brasil er det klart største markedet for klippfisk av  sei til en verdi av 481 millioner kroner.

 

For klippfisk av torsk falt eksporten med 335 millioner kroner i 2008 til 1,7 milliarder kroner sammenlignet med 2007. I tillegg til en volumsvikt på 4 900 tonn gikk snittprisen ned med om lag en krone per kg. Portugal og Brasil ble redusert med henholdsvis 170 millioner og 83 millioner kroner. Portugal kjøpte nesten 60% av den norske klippfiskeksporten av torsk til en verdi av en milliard norske kroner.

 

Det ble eksportert hel saltfisk av torsk for 1,15 milliarder kroner i 2008. Dette er en nedgang på 83 millioner kroner fra 2007 og det var Spania som stod for største delen av verdireduksjonen med et fall på 65 millioner. Portugal var det største markedet for saltfisk i 2008 med en verdi på 734 millioner kroner. Til tross for et stabilt volum så falt verdien med 26 millioner kroner da kiloprisen gikk ned med 3,5% gjennom året.

 

Eksporten av tørrfisk økte med 38 millioner kroner i 2008. Økningen var størst for tørkede torskehoder og tørrfisk av sei til Nigeria. Ser man på det mest eksklusive tørrfiskproduktet ”lofotrund” som hovedsakelig går til Italia, var det en verdireduksjon på 39,4 millioner. Italia gikk tilbake med 47 millioner i 2008 til tross for en kilopris på nær kr 161 i gjennomsnitt for året.

 

Reduksjon for fersk torskefisk
Verdien på eksporten av fersk torskefisk endte totalt på 1,7 milliarder kroner og det er nedgang på omlag 247 millioner kroner sammenlignet med 2007. 48 000 tonn ble eksportert fra Norge i 2008. Dette er en nedgang på 6 100 tonn i forhold til 2007. Størst er reduksjonen på fersk hel fisk som går tilbake  med 5 400 tonn, mens fersk filet gikk ned med 1 000 tonn.

 

Den totale eksporten av fersk torsk kom på 883 millioner kroner i 2008, mot 996 millioner kroner i 2007. Målt i volum var eksporten på 20 300 tonn, en nedgang på 2 300 tonn i forhold til 2007. Gjennomsnittprisen ble redusert med rundt 70 øre i perioden. I 2008 kom 14 000 tonn fersk torsk fra fangstsiden mens de resterende 6 000 tonnene kommer fra havbruk.

 

– Vi ser at forbrukerne ute i Europa etterspør mer bearbeidede produkter. Mens hel fersk torsk til både Frankrike og Danmark reduseres i 2008 så er eksporten av fersk filet økende til begge markedene, sier markedssjef Karin Olsen i EFF

 

Det ble eksportert fersk hyse for 232 millioner kroner i 2008 og dette er en reduksjon på nesten 71 millioner kroner fra 2007. I volum ble det eksportert 11 800 tonn, mot 15 000 tonn i 2007. Hel fersk hyse ble redusert med 3 333 tonn og reduksjonen var jevnt fordelt på de to største eksportmarkedene Danmark og Storbritannia.

 

Eksportrekord for fryst sei
Det har aldri vært eksportert mer fryst hel sei enn i 2008 – 50 500 tonn til en verdi av 432 millioner kroner, en økning på 79 millioner kroner fra 2007. Ukraina og Kina økte begge med over 33 millioner kroner.

 

Hel fryst torsk ble redusert med 93 millioner kroner til 400 millioner kroner. Det var Kina og Nederland som stod for størsteparten av tilbakegangen. Målt i volum var nedgangen på 2 540 tonn og eksportert volum kom totalt på 15 500 tonn.

 

Nedgang var det også for hel fryst hyse og fallet var på 143 millioner kroner i 2008 sammenlignet med 2007. Det største markedet Kina stod for 62 millioner kroner av reduksjonen. Målt i volum var reduksjonen på totalt 2 370 tonn i 2008.

 

Fryste filetprodukter – ned for torsk og opp for hyse og sei
Fryst filet av torsk gikk ned med 44,1 millioner kroner og endte på 514,5 millioner kroner  i 2008. Det var Storbritannia og Sverige som falt mest i verdi med hhv. 24,3 og 31 millioner kroner. Lavere volumer generelt og svikt i prisen til Storbritannia er hovedårsaken.

 

Fryst seifilet økte med 32 millioner kroner i forhold til 2007 og det er Polen og Tyskland som øker mest. Fryst hyse stiger også i forhold til 2007 og her er det Kina og Frankrike som har størst oppgang.

 

Blokkfilet av torsk reduseres både i volum og i pris, og verdien faller med 17 millioner kroner til 170 millioner kroner sammenlignet med 2007. Blokkfilet av hyse reduseres i pris per kilo, men øker i både verdi og volum. For seifilet i blokk var verdiøkningen på 26 millioner kroner målt mot 2007, til 80 millioner kroner, og det er Kina som står for den største veksten.

[/raw]