I 2019 har Nærings- og fiskeridepartementet åpnet for å kartlegge mulighetene for torskefiske ved Jan Mayen. To fiskefartøy deltar i kartleggingen, og funnene hittil i år har allerede gitt ny kunnskap om at torsken gyter ved Jan Mayen.