Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår å ta bort kravet om 14 dagers sammenhengende opphold utenfor tollområdet for å kunne ta ut avgiftsfri proviant, men mener at dette kun skal gjelde fartøyer tilknyttet petroleumsvirksomheten. For andre fartøyer som fiskeflåten skal det fortsatt være et 14-dagers krav. Fiskebåtredernes Forbund protesterer på denne diskrimineringen.


( 01.03.2013 )

[raw]

Fiskebåtredernes Forbund føler at regelendringen diskriminerer fiskeflåten og de har i tillegg til å levere inn en høringsuttalelse til Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) bedt Fiskeri- og kystdepartementet om å følge opp denne saken overfor Toll-og avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet, slik at fiskeflåten sikres samme vilkår som fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten.

 

Fiskebåt påpeker at det ikke finnes saklig grunnlag for å behandle fartøyer tilknyttet petroleumsvirksomheten annerledes enn fiskefartøyer, og krever at liberaliseringen også gjøres gjeldende for fiskeflåten.

 

Ved ikrafttredelse av ny tollov og tollforskrift den 1. januar 2009 ble det regelfestet et vilkår om 14 dagers sammenhengende opphold utenfor tollområdet for å få rett til toll- og avgiftsfri proviant. Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår nå å oppheve kravet om 14 dagers sammenhengende opphold utenfor tollområdet for fartøy tilknyttet petroleumsvirksomheten til havs, slik at disse fartøyene nå vil kunne proviantere toll- og avgiftsfritt for opphold utenfor tollområdet i minimum én dag. Samtidig foreslår TAD en presisering i regelverket av hva som anses som et sammenhengende opphold, for tydeligere å ta høyde for uforutsette hendelser. Denne regelen vil da gjelde for andre fartøyer enn fartøy i petroleumsvirksomheten.

 

I høringsuttalelse sendt til TAD skriver Fiskebåt at det var et mangeårig krav om at fiskeflåten måtte likestilles med for eksempel offshoreflåten når det gjelder adgangen til å proviantere toll- og avgiftsfritt. Gjennom endringen i tollforskriften 1. januar 2009 kom det endelig et regelverk som likebehandlet ulike fartøygrupper. Forbundet mener derfor at det er oppsiktsvekkende at TAD nå fremmer et nytt forslag som legger opp til en ny særbehandling av fartøyer tilknyttet petroleumsvirksomheten, og ikke inkluderer for eksempel fiskeflåten i forslaget.

 

Fiskebåt er enig med TAD at dette er sterke argumenter for å fjerne eller redusere kravet til 14 dagers sammenhengende opphold utenfor tollområdet for å få adgang til å proviantere toll- og avgiftsfritt. Fiskebåt vil samtidig understreke at de samme argumentene gjelder for havfiskeflåten. Havfiskeflåten oppholder seg normalt utenfor tollgrensen, og turlengdene blir ofte bestemt av «uforutsette» endringer i fisketilgjengelighet, været eller markedsforhold.

 

Fiskeflåten konkurrerer med blant annet offshoreflåten på en rekke områder, ikke minst når det gjelder rekruttering av mannskap. Fiskeflåten har samtidig på mange områder dårligere rammevilkår enn offshoreflåten, og det vises her til rederiskatteordningen, nettolønnsordningen og adgangen til CIRR-finansiering. Fiskebåt kan ikke akseptere at havfiskeflåten også skal stå overfor en dårligere provianteringsordning enn sammenlignbare fartøygrupper, skriver forbundet i høringsuttalelsen.

[/raw]