DEL

Danske industritrålere kan tjene på å levere fangsten i Norge, forutsatt at det er lite bifangst, som stort sett betales bedre i Danmark enn i Norge. Motsatt var det en økning i norske landinger av torsk, sei og breiflabb i Danmark i fjor.


( 19.08.2010 )

[raw]

Sild solgt i Danmark gikk derimot ned i kvantum. Nå brygger det til tøffere konkurranse mellom danske havner. Dette vil på sikt tjene både utenlandsk og danske fiskefartøyer


Thyborøn gjorde på midten av 1990 tallet et fremstøt mot Norge for å sikre seg fisk og helst en ferjeforbindelse. Men resultatene ble magre. Nå er de norske landingene av fisk i stor grad konsentrert om Skagen, Hirtshals og Hanstholm. Mye tyder på at Hanstholm er den store vinneren volummessig på hvitfisk, mens lite kan true Skagens posisjon som landingssted for sild.

 

Hanstholm har gjennom sitt havneforum lagt ned et omfattende arbeid for å gjennomføre en plan for oppgradering av havnen. Da Fjordline sin ferjeforbindelse til Bergen skiftet fra Hanstholm til Hirtshals for et par år siden, falt omsetningen for mange lokale forretninger. Noe måtte gjøres. En ny ferjeforbindelse har blitt forsøkt stablet på beina, uten at det har lykkes. Prosjektet Thy Ferries måtte kaste inn kortene i vår da de ikke lyktes i å skaffe den nødvendige kapital, eller tiltro til prosjektet.

 

Kampen hardner til

Hanstholm Havneforum har satset hardt på å bli et senter for bølgeenergi. Under ledelse av markeds- og utviklingssjef Britta Vang Mikkelsen har havnen fått på plass et eget bølgeenergisenter. Alternativ energi er noe som kan skaffe offentlige midler. Det er et politisk riktig prosjekt som passer inn i tiden. Bygges dette ut slik havnen ønsker, vil det resultere i utbygging av havnen og også bedre tilrettelegging for fiskeflåten. Andre havner har sittet på sidelinjen og sett på det som har skjedd. Helt til nå. Det ser nå ut til at Hanstholm kan få på plass offentlig støtte til utbygging. De andre havnene forstår at ringvirkningene kan bli økte landinger av fisk i en utbedret Hanstholm havn. Kampen om fisken vil hardne til.

 

Havnesjefer protesterer

I juni kom en pressemelding som tydelig viste at de nordjydske havnene Frederikshavn, Skagen og Hirtshals føler seg truet. Under tittelen ”De nordjydske havnene har utvidelsesplaner uten statskroner” skriver havnedirektørene:

 

– De nordjydske havnene Frederikshavn, Skagen og Hirtshals er som en rekke andre danske havner klar med utvidelsesplaner, som kan settes ut i livet når veksten og omsetningen viser at behov og økonomi er på plass. Hittil har vi utviklet og bygget ut havnene i overensstemmelse med det potensial som er vist i havnene og i en takt som vi kan forsvare i forhold til den økonomi vi har kunnet skape til anleggsarbeidene.

 

De tre nordjydske havner har basert utviklingen og utbygningen av havnen på den forretningsmessige forutsetning, at det skal være balanse mellom inntjening og investeringer.

 

-De enkelte havnene i Danmark er i dag bæredyktige ut fra de aktiviteter som er i havnene i dag, men ønsker den danske stat nå å investere i havneutvidelser, er vi gjerne åpne for å motta penger. Det har imidlertid ikke vært den forutsetning som har ligget til grunn for driften og investeringene i havnene siden den siste havnelov ble vedtatt og statshavnene ble solgt, skriver havnesjefene. De fortsetter med å karakterisere planene i Hanstholm som ”ufinansierte, overflødige monumenter med et sugerør i statskassen”.

 

Godt år for fiskeauksjon

Det er ikke energiprosjektene som uroer. Rett før denne pressemeldingen ble sendt ut gikk det ut en pressemelding fra Hanstholm hvor det ble vist til at det bare var Hanstholm fiskeauksjon som ikke hadde tilbakegang i omsetningen i fjor av samtlige danske fiskeauksjoner. Dette stemmer. Og fiskeauksjonen manifesterte sin posisjon som den viktigste hvitfisk auksjonen i Danmark. Norske fiskefartøyer var med på å styrke denne utviklingen ved å levere mer hvitfisk i Hanstholm og mindre i Hirtshals.

 

Får fiskemelfabrikken i Hanstholm bedrer lossemulighetene kan det betyr sterkere konkurranse for både Skagen og Thyborøhn. Med industrifisk kommer det også bifangst som omsettes på auksjon. Frederikeshavn vet også at Hanstholms største svakhet i dag er dårlige forhold for ferjer ved høy sjø. Dette problemet er til en viss grad årsak til at havnen ikke har ferjeanløp på vinterstid. Gjennomføres en større utbygging av havnen vil trafikk kunne flyttes til Hanstholm, og konkurransen spesielt mellom Frederikeshavn og Hirtshals vil kunne hardne. For Hanstholm er det nok en våt drøm å kunne få tilbake Fjordline. Rederiet har store ekspansjonsplaner og to store ferjer er bestilt fra Fosen.

 

Fiskefartøyer lokkes med gode priser, god service og rask lossing. En utbygging av Hanstholm vil tvinge konkurrerende havner i tenkeboksen. De må være best. Hirtshals Fiskeauksjon har ifølge auksjonsmester Karsten Brovn Pedersen satset på mindre fangster med fisk av bedre kvalitet enn den som omsettes i store kvantum ved Hanstholm Fiskeauksjon. Om dette er riktig fokus kan diskuteres. Auksjonenes tall for 2009 tyder på at Hanstholm har hatt en bedre strategi.

 

Hvis alle landinger av fisk i havnene legges til grunn, viser tallenes tale at situasjonen er enda mer alvorlig for Hirtshals. Totalt falt kvantum losset i Hirtshals fra 67.966 tonn til 49.393 tonn.  Reduserte lossinger av pelagisk fisk til konsum er hovedårsaken til fallet. Havnen har en liten økning i mengden torsk som er losset. Havner som Skagen, Thyborøn og Hanstholm har en stor fordel ved å kunne tilby lossing av industrifisk og fisk for konsum i samme havn.

 

Norske fabrikker betaler best

Danske industritrålere kunne tjent stort på å losse industrifisk i Norge, ifølge avregningstall fra det danske Fiskeridirektoratet. I år har tobis vært 11 prosent bedre betalt i Norge enn i Danmark. I fjor var prisene 42 prosent bedre i Norge, og året før nesten 18 prosent. Likevel har danske fartøyer både i år og i fjor levert snaut ti prosent av tobisfangstene i Norge. I 2008 ble bare fire prosent solgt til norske fiskemelfabrikker. Hovedårsaken til at danske fartøyer ikke utnytter de høyere prisene på industrifisk i Norge, skyldes mest sannsynlig at de får bedre betalt for bifangst i Danmark. Der kan bifangst losses og selges på auksjon i samme havn som det leveres industriråstoff.

 

Kanskje ville norske fiskemelfabrikker tjene på å tilby transport eller salg av bifangst til konkurransedyktige priser. K-Fisk på Karmøy leverer fisk til auksjonen i Hirtshals. Kanskje ville et samarbeid med Karmøy Fiskemel kunne legge til rette for at danske fartøyer i større grad kan dra nytte av høyere norske priser på industrifisk? Kanskje blir det en del av nytenkning hvis utviklingen av Hanstholm havn i større grad også blir en ”trussel” mot norske fabrikker og mottak, ikke bare andre nordjydske havner.

 

De norske registrerte landingene av dansk tobis i i Norge var per 20.juni i år 21.764 tonn, mot 24.448 tonn i fjor og 9.368 tonn året før. Uansett levering i Norge eller ikke, så tegner 2010 til å bli et jubelår for danske industritrålere. Kvoten har økt kraftig og prisen er fordoblet fra i fjor.

 

Danske fartøyer har også solgt over 7.000 tonn tobis på Færøyene til en pris på 31 danske øre per kilo. Til sammenligning har danske fabrikker betalt et snitt på 1,58 dkr og norske fabrikker 1,75 dkr. Om tallet skyldes en eller annen form for spesiell avtale med den færøyske fabrikken eller en feil i tallene til det danske Fiskeridirektoratet har vi ikke lyktes i å få avklart.

 

Resten av 2010 og neste år vil mest sannsynlig gi klare indikasjoner på om brikkene faller på plass i Hanstholm. De andre nordjydske havnene vil neppe sitte på gjerdet. Kampen vil i liten grad handle om bølgeenergi, men om fisk og ferjer.

 

Fangster losset i danske haver totalt 2005 – 2007

 

 

Havn

 

Art

Landinger i levende vekt (tonn)

2005

2007

2008

2009

Skagen

Annen Fisk

138.264

146.417

141.093

137.633

Flatfisk

1.013

800

880

675

Industriart

158.156

139.696

190.406

194.999

Kreps/Bløtdyr

2.577

1.732

1.845

1.652

Torskefisk

3.099

2.049

2.776

2.259

Total

303.110

290.695

337.000

337.218

 

Thyborøn

Annen Fisk

1.353

1.234

695

695

Flatfisk

9.924

7.959

7.161

6.548

Industriart

206.527

150.456

242.879

273.920

Kreps/Bløtdyr

547

363

519

486

Torskefisk

4.933

3.715

3.629

4.185

Total

223.284

163.727

254.882

285.835

 

Hanstholm

Annen Fisk

2.314

2.725

1.267

2.693

Flatfisk

4.287

4.633

4.252

3.146

Industriart

121.107

95.773

91.321

119.768

Kreps/Bløtdyr

1.220

933

724

753

Torskefisk

25.942

24.780

32.347

35.032

Total

154.870

128.846

129.913

161.394

 

Hirtshals

Annen Fisk

75.093

55.201

46.465

30.917

Flatfisk

5.060

3.393

3.226

3.285

Industriart

10.736

15.020

9.070

6.061

Kreps/Bløtdyr

2.463

3.197

2.992

2.050

Torskefisk

6.025

5.355

6.213

7.081

Total

99.378

82.166

67.966

49.393

 

Hvide Sande

Annen Fisk

580

463

500

765

Ferskvannsfisk

94

50

61

63

Flatfisk

4.451

3.536

3.526

3.448

Industriart

42.262

16.595

24.031

47.417

Kreps/Bløtdyr

2.230

2.892

1.450

1.191

Torskefisk

1.039

676

724

712

Total

50.657

24.211

30.291

53.596

 

Grenå

Annen Fisk

11.540

13.094

13.949

11.758

Flatfisk

662

698

541

454

Industriart

25.575

22.208

24.356

31.233

Kreps/Bløtdyr

57

113

126

108

Torskefisk

274

362

272

140

Total

38.108

36.474

39.244

43.693

 

Nexø

Annen Fisk

249

333

286

455

Flatfisk

464

309

158

205

Industriart

20.196

28.919

25.685

35.238

Torskefisk

5.843

4.846

5.085

4.961

Total

26.753

34.407

31.213

40.859

 

Gilleleje

Annen Fisk

6.595

4.903

4.155

3.799

Flatfisk

369

398

337

238

Industriart

192

461

519

848

Kreps/Bløtdyr

213

325

438

438

Torskefisk

1.376

1.385

1.110

595

Total

8.746

7.473

6.559

5.919

 

Strandby (nordjylland)

Annen Fisk

487

112

40

49

Flatfisk

737

593

567

516

Industriart

8.848

11.597

5.343

6.966

Kreps/Bløtdyr

402

372

340

405

Torskefisk

887

778

728

766

Total

11.362

13.452

7.018

8.700

 

Nykøbing m

Kreps/Bløtdyr

10.608

10.730

9.369

8.976

Total

10.697

10.730

9.369

8.976

 

 

 

 

 

 

Danmark total, alle havner

1.235.200

1.046.195

985.047

1.054.959

Kilde: Dansk Fiskeridirektorat/Bearbeidet av Kystmagasinet

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.