Vestlandsklyngen Seafood Innovation Cluster har blitt NCE-klynge og hedres for miljømessige, sosialt ansvarlige og økonomiske løsninger i sjømatindustrien. Nordlandsklyngen Innovasjon Torskefisk har blitt tatt opp som Arena-klynge for sitt fokus på sesongforlengelse, kvalitet og marked.

Næringsminister Monica Mæland og kommunalog moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

 

–  NCE Seafood Innovation Cluster representerer med sin sterke forankring hos næringsaktørene og ledende forskningsmiljøer et stort potensial for bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring, sier Øyvind Fylling-Jensen, adm. dir Nofima.

 

 

–  Arenastatusen gjør det mulig for torskeklyngen å handle målrettet og langsiktig, sier Keven Vottestad, prosjektleder Innovasjon Torskefisk.

Godt samarbeid om bærekraftige løsninger

– Så flott at Seafood Innovation Cluster på Vestlandet er blant de utvalgte NCE-klyngene. Det er viktig omdømmemessig at alle jobber sammen med fokus på bærekraft for å løse utfordringene bransjen står ovenfor, sier Inger Solberg, direktør Divisjon Bærekraft i Innovasjon Norge. – Det er også kjempegøy og veldig fortjent å høre at Innovasjon Torskefisk i Nord-Norge har blitt opptatt som Arena-klynge. De arbeider hardt med sterk kvalitetsfokus, fortsetter Solberg.

 

Styrker global markedsposisjon

Seafood Innovation Cluster består av bedrifter på Vestlandet. Flere av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forskningsog utdanningsmiljøer deltar i klyngen. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat. Viktige aktiviteter i klyngesamarbeidet er å forsterke bærekraften i sjømatproduksjonen, utvikle metoder for sykdomskontroll, forbedre fôrkvalitet og foring og bidra til økt matsikkerhet.

 

Arena Innovasjon Torskefisksamler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Klyngen har 25 deltakerbedrifter som inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forskningsog innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.  

 

Gir effekt

Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsingen økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

 

– Bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. Klyngesamarbeid skaper sterke næringsog kunnskapsmiljø som igjen utvikler bedrifter som kan konkurrere internasjonalt, sier Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

 

Viktig satsing

Både næringsministeren og kommunalog moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. Regjeringen har i tråd med budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Næringsog fiskeridepartementet og Kommunalog moderniseringsdepartementet.

 

Her er de nye næringsklyngene:

GCE (Global Centres of Expertise)program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).

Subsea (Bergen)

NCE (Norwegian Centres of Expertise -, program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:

Health Technology (Oslo)                Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)                NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena – program for klynger i tidlig fase:

Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)               Arena oljeog gassklynge Helgeland (Mo i Rana)                Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)

 

FAKTA OM KLYNGEPROGRAMMET

 • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
 • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører som representer klynger med forutsetninger for økt verdiskaping basert på innovasjonssamarbeid. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
 • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og/eller umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling.
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE): modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
  • Global Centres of Expertise (GCE): modne klyngeinitiativ, med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
 • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Næringsog fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters-programmet.