Havforskningsinstituttet tilrår at det blir gitt en foreløpig tobiskvote på inntil 40 000 tonn i 2016. Det er en klar nedgang fra 2015 da det ble gitt et endelig kvoteråd på 100 000 tonn.


( 08.02.2016 )


Rådet fra Havforskningsinstituttet er i tråd med den norske forvaltningsmodellen for tobis og gjelder norsk økonomisk sone. Videre anbefales det at underområdene 1b, 2a, 3a og 3b åpnes for et regulært tobisfiske fra 15. april til 23. juni. Det endelige rådet for tobis kommer i midten av mai.

Norske forvaltningsområder for tobis i Nordsjøen

Kartet viser tobisområdene i norsk økonomisk sone og inndelingen av forvaltningsområdene.

Årsklassene har vært svake de siste årene, og heller ikke forhåpningene om en sterk 2014-årsklasse ble innfridd. Kun i område 1 ble det målt store mengder ettåringer under fjorårets akustikktokt. Dermed vurderes gytebiomassen i områdene 1–3 som middels høy, mens gytebiomassen i område 4 er lav.
Skrapetoktundersøkelser fra desember 2015 indikerer en dårlig rekruttering av 2015-årsklassen i områdene 1-4. Det er ikke gjennomført skrapetokt i område 5 (Vikingbanken), men akustikktoktet viser meget lave mengder tobis her.