Fiskeridirektoratet lyser ut 20 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskerier i 2014. Dersom søknadsmassen tilsier det kan det bli aktuelt å tildele 25 adganger.


( 03.07.2013 )

[raw]

Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket. Søknaden kan gjelde et adgangsbegrenset fiskeri etter eget ønske. Nytt av året er at rangeringskriteriene i forskriftens § 4 er justert slik at søkere med fagbrev i fiske og fangst og minimum tre års fartstid rangeres først. Videre prioriteres søkere med fagbrev i akvakultur, matrosfaget eller motormann, i kombinasjon med tre års fartstid.

 

Vilkår for tildeling
I henhold til forskriftens § 3 må søker oppfylle følgende vilkår:

·         Søker må være født i 1983 eller senere.

·         Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.

·         Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2011, 2012 eller 2013. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 100 000 kroner. For 2013 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav f.

·         Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.

·         Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.

·         Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Finnmark innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

Rangeringskriterier
Hvis antall kvalifiserte søkere jf § 3 overstiger antall deltakeradganger som kan tildeles skal søkerne etter forskriftens § 4 rangeres i prioritert rekkefølge etter følgende kriterier:

1.      Fagbrev i fiske og fangst, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato

2.      Fagbrev i akvakultur, matrosfaget eller motormann, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato

3.      Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres

4.      Andre fagbrev eller fullført utdannelse, der vedkommende ikke fyller vilkårene i nr. 1 eller nr. 2

5.      Deltakelse i ungdomsfiskeordningen

Hvis det er behov for ytterligere rangering etter det som følger av første ledd nr. 1 til 5, skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

 

Obligatorisk søknadsskjema og søknadsfrist
Søknadsfrist for ordningen er satt til mandag 2. september 2013. Aktuelle søkere skal benytte søknadsskjema som finnes på Fiskeridirektoratets nettsider som gjelder spesielt for nytildeling av deltakeradgang for 2014. Hver enkelt må redegjøre for de ovennevnte vilkårene og de vilkårene/opplysningene som kreves dokumentert i henhold til søknadsskjemaet. Hvor kravene til dokumentasjon mangler vil ikke opplysningene bli tatt med i vurderingen.

Vedtak om tildeling
Fiskeridirektoratet region Finnmark vil foreta saksbehandlingen og tildeling av deltakeradgang. De som tildeles deltakeradgang kan påregne å delta i fiske fra og med 1. januar 2014. Hvis mottaker av deltakeradgang ikke har fartøy i merkeregisteret på tidspunktet for tildeling, må det innenfor søknadsfristen også søkes om ervervstillatelse for fartøyet som vedkommende skal delta med. Avslag på tildeling vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeridirektoratet sentralt som er klageorgan.

Deltakeradgangens innhold
Deltakeradganger som tildeles gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk. Deltakeradganger som tildeles skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet og det enkelte fartøyets hjemmelslengde for kvotetildeling skal fastsettes ut fra fartøyets faktiske lengde per 1. juni 2013, men må ikke være større enn 14,99 meter.

[/raw]