– Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Aspaker møtte i dag næringsorganisasjonene for å drøfte Russlands importforbud og mulige tiltak for å bøte på konsekvensene fra utestengelsen fra det russiske markedet.


( 15.08.2014 )


Elisabeth Aspaker møtte torsdag denne uken næringsorganisasjonene for å drøfte Russlands importforbud og mulige tiltak for å bøte på konsekvensene fra utestengelsen fra det russiske markedet.

– Med vår nærhet til Russland har Norge særlig interesse av at det internasjonale samfunn står opp mot Russlands maktbruk. Jeg registrerer at næringen også støtter opp om regjeringens utenrikspolitiske linje, sier fiskeriministeren.

Russisk importstans – oversikt over tiltak

Besluttede tiltak

  • Økt midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.
  • GIEK bruker nå U-landsordningen til å reforsikre GIEK Kredittforsikrings nye og eksisterende forsikringer uten mislighold for kjøpere i Ukraina. På grunn  av et tapsfond knuttet til U-landsordningen kan GIEK dermed ta noe mer risiko.
  • Det er tatt initativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
  • Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er i sluttfasen, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for nosk sjømatnæring i Ukraina.
  • Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på 2 DKK pr. kg. sild og makrell ved landing i Norge.

Les mer her.