– Det er i år satt av til sammen 17 339 tonn torsk for å styrke tilgangen på ferskt råstoff om høsten. Dette er et viktig politisk signal om at vi tar utfordringene i fiskeindustrien på alvor, og gjennomfører tiltak for å jevne ut sesongvariasjonen i torskefisket, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 23.05.2012 )


[raw]

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsatt rammene for en ordning knyttet til ferske leveranser av torsk fra konvensjonelle kystfartøy over 21 meter, konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere.

 
–  Målet er å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten for å opprettholde aktivitet i fiskeindustrien langs kysten. Dette er en del av regjeringens ferskfiskstrategi, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 
– Bifangstordningen startet allerede 23. april. Bonusordningene for den større kystflåten, konvensjonelle havfiskefartøy og trålere vil gjelde fra 15. september og er forbeholdt landinger av fersk fisk, sier Berg-Hansen.

 
Om bonusordningen
 
Bonusordningen omfatter konvensjonelle fartøy på og over 21 meter, konvensjonelle havfiskefartøy og trålere. Etter tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote er avsetningene til bifangst og bonusordninger totalt 17 339 tonn torsk.
 

Kvantum er fordelt som følger:

Ordning

Gruppe

Avsetning

Ordinær bifangst

åpen/lukket gr.

10 000

Bifangstordning

åpen gruppe

467

Bifangstordning

Kyst < 21 m

3 122

Bonusordning

Kyst > 21 m

698

Bonusordning

Konv. Hav

630

Bonusordning

Trål

2 422

Totalt

17 339

 

Bonusordningene baseres på påmelding og administreres av Fiskeridirektoratet i samarbeid med salgslagene. Fiskeridirektoratet vil komme nærmere tilbake til hvordan en kan melde seg på ordningen. Bonusordningene avskrives fortløpende så lenge avsetningene rekker. Ved behov vil det bli foretatt refordeling utover høsten.

 
Ordningen kan ikke nyttes i kombinasjon med slumpfiskeordningen eller andre kvoteutnyttelsesregler, en bonuskvote per fartøy/skrog.

 
Bonusordning for konvensjonelle kystfartøy over 21 meter
I denne gruppen leverer de fleste fartøyene all fangst fersk. Ordningen vil først og fremst bidra til landinger på høsten. For å gi tilstrekkelig effekt er bonuselementet satt til 30 %, det vil si at hvis et fartøy leverer 50 tonn fersk torsk, vil bare 35 tonn trekkes fra fartøyets kvote, resten (15 tonn) belastes avsetningen.

 
Det gis maks 15 tonn torsk rund vekt per fartøy. Kvantumet for gruppen på 698 tonn avskrives fortløpende så langt avsetningen rekker.

 
Bonusordning for konvensjonelle havfiskefartøy
Konvensjonelle havfiskefartøy er en gruppe med et driftsmønster innrettet mot at fangsten fryses om bord. For å stimulere til at også konvensjonelle havfiskefartøy skal levere deler av sin fangst fersk må kvotetillegget oppfylle prisdifferansen mellom ferskt og fryst råstoff, samt dekke økte bunkerskostnader og tapt driftstid ved ferskleveranser.

 
Konvensjonelle havfiskefartøy gis et kvotetillegg som bare kan leveres ferskt. Det settes en øvre grense per fartøy på 25 tonn torsk rund vekt. Kvantumet for gruppen på 630 tonn avskrives fortløpende så langt avsetningen rekker.

 
Bonusordning for trålere
For å stimulere til at flere trålere skal levere deler av sin fangst fersk må det gis kvotetillegg ved ferskleveranser. Kvotetillegget må oppfylle prisdifferansen mellom ferskt og fryst, samt dekke økte bunkerskostnader og tapt driftstid ved ferskleveranser. Merverdien må være tilstrekkelig til at frysetrålere ser seg tjent med å legge om til å levere ferskt.

 
Trålere gis et kvotetillegg som bare kan leveres ferskt. Det settes en øvre grense per fartøy på 85 tonn torsk rund vekt. Kvantumet for gruppen på 2422 tonn avskrives fortløpende så langt avsetningen rekker.

[/raw]